Reklama

INTERBUD (ITB): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2012 roku - raport 23

Raport bieżący nr 23/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 29 czerwca 2012 r. (ZWZ) odwołało z dniem 29 czerwca 2012 r. Pana Mariusza Kicia z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie ZWZ powołało z dniem 29 czerwca 2012 r. do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Włodzimierza Jana Sitko oraz Pana Macieja Matusiaka.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej nowopowołanych osób nadzorujących zostały przedstawione poniżej.

Reklama

Włodzimierz Jan Sitko

Pan Włodzimierz Jan Sitko jest Kierownikiem Katedry Zarządzania oraz Przewodniczącym Konwentu na Politechnice Lubelskiej. Uzyskał tytuł profesora zwyczajnego doktora habilitowanego inżyniera na Politechnice Lubelskiej. Ponadto Pan Włodzimierz Jan Sitko pełni funkcję Prezydenta Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Specjalnością naukową Pana Włodzimierza Jana Sitko są nauki o zarządzaniu: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesne metody zarządzania, przedsiębiorczość. Jest autorem i współautorem około 300 publikacji naukowych w tym 15 monografii i 4 skryptów akademickich. Jest również autorem i współautorem ponad 200 prac badawczych niepublikowanych i ok. 100 prac o charakterze eksperckim. Ponadto jest autorem 20 opracowań materiałów szkoleniowych niepublikowanych. Kierował i brał udział w 9 projektach badawczych KBN i Ministerstwa Nauki. Pan Włodzimierz Jan Sitko posiada uprawnienia rzeczoznawcy SIiTG ( Lista rzeczoznawców nr 558) oraz rzeczoznawcy TNOiK. W 1991 r. ukończył studium dla kandydatów członków Rad Nadzorczych w Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowej i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach programu TEMPUS ukończył kurs w zakresie zarządzania przez finanse w górnictwie.

Pełnione funkcje:

2009 - nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie

1996-2007 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KWK Bogdanka S.A.

1999 Przewodniczący Rady Nadzorczej Montex S.A.

1997 - 1999 Przewodniczący Rad Nadzorczych spółek Lubelskie Fabryki Wag S.A., SIPMA S.A. Lublin, Spółka Rzeczników Patentowych "Innowator" Tychy

1997 - 1998 Członek Rady Nadzorczej Polsko-niemieckiej Spółki Handlowo-dystrybucyjnej przy Rybnickiej Spółce Węglowej

1996 - 1997 Członek Rady Nadzorczej LOBO S.A. Lublin

1995 - 1998 Przewodniczący Rady Nadzorczej Cukrownia Lublin S.A.

1993 - 1996 Członek Rady Nadzorczej Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.

1995 - 1997 Członek Rady Nadzorczej TRANSGÓR S.A. Łęczna

1991 - 1995 Przewodniczący Rady Nadzorczej TELFA S.A. Bydgoszcz

1991 - 1995 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BUDOSTAL 2 Kraków

Członkostwo w organizacjach naukowych, zawodowych i społecznych:

1. Komitet Nauk Zarządzania - PAN - członek przez 4 kadencje.

2. Krajowy Komitet Organizacji Światowych Kongresów Górniczych. 1975 - 82.

3. Państwowa Rada Górnictwa, członek od 1979 r.

4. Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach: 1980 - 1991 - członek, a następnie v-ce przewodniczący.

5. Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa: Przewodniczący Rady Naukowej Oddział Lublin, członek Głównej Rady Naukowej w Warszawie, 1979 - 1982, 1987 - 1991.

6. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, v-ce przewodniczący Komisji Kadr, Warszawa, 1981 - 1985 r.

7. Przewodniczący Kolegium Rektorów Wyższych Szkół Lublina. 1975 - 78. 1985 - 88 r.

8. Rada Naukowa Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członek od 1991 r.

9. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, konsultant od 1990 r.

10. Rzecznik dyscyplinarny Ministra Edukacji Narodowej od 1991 r.

11. Członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa w Komitecie Górnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie od 1999 r.

12. Przewodniczący Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie od 2002 r.

13. Członek Senatu Politechniki Lubelskiej od 1973 r.

14. Przewodniczący komisji senackich - od 1999 r. Przewodniczący Komisji Organizacji i Rozwoju Politechniki Lubelskiej.

15. Członek Komisji Nauki Politechniki Lubelskiej od 1995 r.

16. Członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Moderator w Kategorii nagrody Eksporter.

17. Członek Kapituły Forum Pracodawców.

18. Przewodniczący Kapituły "Lider Przedsiębiorczości"

19. Przewodniczący Kapituły konkursu "Wojewódzki Lider Biznesu" organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie.

20. Przewodniczący Kapituły konkursu na studencki projekt biznesowy organizowany przez BCC.

21. Członek Kapituły konkursu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

22. Członek Kapituły Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie w zakresie wytwarzania i zarządzania konsumpcja energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego organizowanego przez Koncern ENEA S.A.

Odbywał staże naukowe w następujących ośrodkach:

1. Instytut Wydajności Pracy w Belgradzie, Jugosławia 1972 r.

2. Katedra Zarządzania i Komunikacji. Narodowy Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tuluzie, Francja 1986 r.

3. Uniwersytet Techniczny w Hamburgu, Niemcy, 1987 r.,

4. Uniwersytet w Cardiff, Walia, 1988 r.,

5. Politechnika w Rydze, Łotwa, 1992 r.,

6. Uniwersytet Techniczny w Brześciu, 1997 r.,

7. Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku, 1998 r.,

8. Instytut Ekonomiki Akademii Nauk Białorusi, 2004 r.

9. Politechnika Lwowska, 2006 r.

Nagrody naukowe i wyróżnienia:

- nagroda III-go stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną, 1972,

-nagrody I i II-ego stopnia Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukową i dydaktyczną - 15 nagród w okresie od 1975 r.,

- kilkanaście nagród rektorskich Rektora Politechniki Śląskiej i Rektora Politechniki Lubelskiej,

- Honorowa Szpada Górnicza za ukończenie studiów w Politechnice Śląskiej z wyróżnieniem. 1965,

- Ambasador lubelskiego klubu biznesu, nadany przez Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu,

- Statuetka Lidera Przedsiębiorczości przyznana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania,

- Dyplom "Lubelski Orzeł Biznesu 2005" w kategorii "Osobowość roku" przyznany przez Konfederację Pracodawców Polskich.

Maciej Matusiak

Wykształcenie

1999 - 2002 Chartered Financial Analyst - CFA (CFA Institute, Charlottesville, VA, USA)

tytuł CFA przyznany w 2002

1994 licencja maklera papierów wartościowych (nr 1203);

1986 - 1992 Politechnika Łódzka w Łodzi

1982 - 1986 I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej:

02.2011 - obecnie K2 Internet SA, Warszawa - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

07.2007 - obecnie Drop SA, Warszawa - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

10.2006 - obecnie Qumak-Sekom SA, Warszawa - stanowisko: V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

03.2006 - obecnie Artemis Investnent Sp. z o.o., Warszawa - stanowisko: Prezes Zarządu

06.2004 - obecnie LPP SA, Gdańsk - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

06.2002 - obecnie Grupa KĘTY SA, Kęty - stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej

05.2010 - 01.2012 Elstar Oils SA, Elbląg - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

02.2006 - 07.2006 Technologie Buczek SA, Sosnowiec - stanowisko: V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

04.2005 - 12.2007 Eurofaktor SA, Mysłowice - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

08.2004 - 06.2008 Wandalex SA, Warszawa - stanowisko: członek Rady Nadzorczej

04.1999 - 04.2002 Commercial Union Investment Management (Polska) SA, Warszawa - Zarządzanie Aktywami - stanowisko: senior equity analyst

05.1998 - 04.1999 Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Warszawa

- Wydział Inwestycji - stanowisko: equity analyst

05.1996 - 04.1998 Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa - Wydział Zarządzania Aktywami

- stanowisko: analityk finansowy

Działalność prowadzona przez Panów Włodzimierza Jana Sitko oraz Macieja Matusiaka poza INTERBUD-LUBLIN S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Panowie Włodzimierz Jan Sitko oraz Maciej Matusiak nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jak członkowie jego organu.

Panowie Włodzimierz Jan Sitko oraz Maciej Matusiak nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21-22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Krzysztof Jaworski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »