Reklama

FERRUM (FER): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Ferrum S.A.

Raport bieżący nr 76/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd "Ferrum" Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 24 września 2010 roku w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, wygasły wszystkie mandaty dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 2/2010 z dnia 24 września 2010roku rozszerzyło skład Rady Nadzorczej VI kadencji z 5 (pięciu) na 7 (siedmiu) członków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 24 września 2010 r. uchwałami o numerach odpowiednio 3, 5, 6, 7, 8, 9 powołało do składu Rady Nadzorczej Ferrum S.A. Panów: Sławomira Bajora, Krzysztofa Bilkiewicza, Bogusława Leśnodorskiego, Sławomira Pietrzaka, Piotra Chałę, Witolda Marszałka oraz Przemysława Stańczyka.

Jednocześnie Emitent informuje, że cztery spośród ww. osób wchodziły w skład Rady Nadzorczej VI kadencji i dane dotyczące tych osób, przekazane do publicznej wiadomości w trybie raportów bieżących, z zastrzeżeniem uwagi poniżej, pozostają aktualne. Są to następujące osoby:

Sławomir Bajor - Raport nr 27/2004 z dnia 01.06.2004 r.

Krzysztof Bilkiewicz - Raport nr 37/2008 z dnia 18.06.2008r.

Sławomir Pietrzak - Raport nr 21/2010 z dnia 18.03.2010r.

Bogusław Leśnodorski - Raport nr 21/2010 z dnia 18.03.2010r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2010 Emitent informuje, że Pan Bogusław Leśnodorski w roku 2010 został powołany w skład Rady Nadzorczej Black Lion NFI S.A.

Poniżej Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorysy osób nowo powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ferrum" S.A. w dniu 24 września 2010r. na Członków VI kadencji Rady Nadzorczej Ferrum S.A.:

Pan Piotr Chała

Piotr Chała posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe Studia Menedżerskie również na Uniwersytecie Warszawskim

Piotr Chała zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

- w latach 1977-1980 - w Najwyższej Izbie Kontroli - Delegatura w Gdańsku,

- w latach 1980-1989 -w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku jako Radca Kolegium,

- w latach 1990-1999 - jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Płocku,

- w latach 1999-2000 -jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,

- w latach 2000-2004 -jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Płocku,

- w latach 2004- 2007 -jako Prezes Zarządu w PPHU DROBINEX Spółka z o.o. a następnie w latach 2007- 2008 jako Likwidator tej firmy,

- od 2007 do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. Zakład DROBINEX na stanowisku Dyrektora Naczelnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również na następujących stażach zagranicznych:

- I-III 1991 Pobyt studyjny (Belgia, Bruksela) w zakresie organizacji rynku pracy,

- X-XII 1991 Pobyt studyjny w Niemczech - współpraca z pozarządowymi organizacjami rynku pracy oraz organizacja doradztwa zawodowego,

- X-XII 1992 Pobyt studyjny w Wielkiej Brytanii (Londyn) -nowoczesne metody pośrednictwa pracy oraz kierunki rozwoju przedsiębiorczości,

- V-VIII 1994 Pobyt studyjny w USA (sześć stanów) w zakresie programów aktywizujących rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem efektywności programów pobudzających rynek gospodarczy,

- II - III 1996 Pobyt studyjny w Danii (Kopenhaga) w zakresie marketingu i segmentacji rynku pracy oraz wskaźników jakości programów rynku,

- II-III 1999Pobyt studyjny w Szwecji (Geteborg) w zakresie nowoczesnych metod opracowywania programów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości,

- V 1999 Pobyt studyjny w Rosji (Moskwa) - konsultant Programu Komponent aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości

Poza w/w Piotr Chała od 1990 jest Organizatorem wszystkich form i metod funkcjonowania rynku pracy w województwie płockim a od 1999 Organizatorem wszystkich form i metod funkcjonowania mazowieckiego rynku pracy.

Ponadto Piotr Chała opracował i wdrożył:

- w roku 1995 Nowatorski system pośrednictwa pracy -jedno i dwutorowy - opracowanie płockich katalogów zawodowych,

- w roku 1996 zorganizował Centrum Informacji Zawodowej i Pracy z międzywojewódzką komputerową bazą ofert pracy,

- w roku 1997 opracował i wdrożył segmentację rynku pracy- opracowanie i wdrożenie podręcznika jakości dla służb zatrudnienia,

- w roku 1996 opracował i wdrożył Zarządzania przez Cele w systemie urzędów pracy woj. Płockiego -KONTRAKTY ZADANIOWE - wdrożenie tego systemu w 1999r. w woj. Mazowieckim,

- w roku 1998 opracował i wdrożył otwarte pośrednictwa pracy tzw. SKLEPÓW Z PRACĄ,

- w roku 1999 opracował koncepcję funkcjonowania oraz uruchomienia działalności Centrów Informacji l Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach,

- w roku 2000 uruchomił działalność Centrum Pracy i Przedsiębiorczości w Płocku,

- w roku 2000 wdrożył pilotażowy program Poradnictwo Zawodowe za Pośrednictwem Internetu - VIDI w ośmiu MiGm, Gm rejonu płockiego,

- w roku 2001 współuczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu w 130 placówkach oświatowych woj. Mazowieckiego Programu MEN-TOR, doradztwo zawodowe dla absolwentów gimnazjów i szkół średnich,

- w roku 2002 opracował program Pierwsza Praca Mazowiecki Start "Rozwiązania płockie", program autorski funkcjonujący na terenie północnego Mazowsza, proponowany przez MGPiPS do wdrożenia w 2003r. na terenie kraju.

Poza w/w Piotr Chała posiada następujące licencje:

- Licencja Zawodowa NRD/wup/562009/07 DORADCY ZAWODOWEGO,

- Licencja Zawodowa NRP/wup/115/2009/07 POŚREDNIKA PRACY.

Pan Przemysław Stańczyk

Przemysław Stańczyk posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej, studia podyplomowe z zakresu bankowości (Szkoła Głowna Handlowa&Narodowy Bank Polski), University of Chicago Booth School of Business, USA / Chicago - "Strategia przedsiębiorstwa", University of Navarra, IESE, Spain, Barcelona/Warsaw- Advanced Management Programme oraz Harvard Leadership Academy - część I&II / 10 modułów.

W latach 1995-2005 brał udział w wewnętrznych i zewnętrznych kursach i szkoleniach z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem, treasury, zarządzania aktywami/pasywami, zgodności ze standardami-compliance, produktów finansowych, technik sprzedaży&negocjacji.

Przemysław Stańczyk zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

- w latach1995-1996 w Raiffeisen Centrobank S.A. jako Specjalista w Departamencie Płatności zagranicznych,

- w latach 1996-2001 w Raiffeisen Bank Polska S.A. Corporate Banking jako szef zespołu, prokurent, członek Komitetu Kredytowego,

- w latach 2001 - 2004 w Raiffeisen Leasing Polska S.A. jako Dyrektor Finansowy,

- w latach 2004-2007 w Raiffeisen Leasing Polska S.A. jako Członek Zarządu,

- od 2007 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Wybrane osiągnięcia zawodowe Przemysława Stańczyka:

Zdobycie (Raiffeisen Leasing Polska) pozycji drugiej pod względem wielkości firmy leasingowej w Polsce. Pierwsza w Polsce sekurytyzacja - sprzedaż należności leasingowych na kwotę ponad PLN 1,0 mld, transakcja przedłużona w 2010 roku. Stabilne, zdywersyfikowane i dopasowane do struktury aktywów źródła finansowania (kredyty, obligacje, sekurytyzacja), co zapewniło spółce bezpieczeństwo płynnościowe nawet w 2009 roku. Wdrożenie systemu informacji zarządczej. Efektywny proces zarządzania portfelem umów leasingu (udział złych kredytów znacznie poniżej średniej rynkowej). Efektywny proces sprzedaży przedmiotów poleasingowych - liczba przedmiotów sprzedanych w roku 2009 większa od ilości przedmiotów zwindykowanych od klientów. Utworzenie spółki/agencji ubezpieczeniowej, uzyskanie przychodów z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych na kwotę PLN 76,0 mln w roku 2009. Utworzenie centrum operacyjnego w Ostrołęce i przeniesienie większości funkcji operacyjnych z centrali w Warszawie.

Pan Witold Marszałek

Witold Marszałek posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej, w Warszawie na wydziale Handlu Wewnętrznego

Witold Marszałek zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

- w latach 1993-1994 w Przedsiębiorstwie Leasingowym "Uniservice-Rent" S.A. w Poznaniu, Oddział w Warszawie jako Referent ds. handlowych,

- w okresie od 07.1994-12.1994 w Warszawskim Towarzystwie Leasingowym S.A. w Warszawie (Spółka z kapitałem PBK S.A.) jako Specjalista,

- w okresie 12.1994-02.1995 w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. w Warszawie jako Specjalista w Biurze Zarządu Banku. Do jego zadań należało opracowanie finansowej części business planu dot. spółki leasingowej, zakończone utworzeniem przez Zarząd Banku Spółki Akcyjnej "PBK Leasing",

- w latach 1995-2002 w PBK Leasing S.A. w Warszawie jako Kierownik Działu Handlowego, Dyrektor Handlowy (prokurent). Przygotowywał działalności operacyjną Spółki. Sprawował nadzór nad pionem operacyjnym Spółki (biuro handlowe w Warszawie, przedstawicielstwa Spółki, back office),

- w latach 2002-2004 w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. w Piasecznie początkowo jako Członek Zarządu później Prezes Zarządu. Sprawował nadzór nad bieżącą działalnością Spółki ze szczególnym uwzględnieniem: organizacji i nadzorowania polityki finansowej Spółki, budżetowania i kontroli wykonania budżetów, analiz finansowych Spółki,

- ponadto w okresie 12.2003 - 10.2004 w NPV - Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. w Warszawie jako Wiceprezes Zarządu. Usługi konsultingowe: planowanie inwestycyjne, doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego inwestycji (m.in. dotacje inwestycyjne dla firm z sektora MSP),

- w latach 2004 - 2008 w Bankowym Funduszu Leasingowym SA w Łodzi jako Wiceprezes Zarządu (od 08.2007), wcześniej Członek Zarządu -odpowiedzialny za obszar księgowości i finansów oraz IT. W ramach grupy kapitałowej BFL SA: w okresie 05.2007 - 06.2008 był Wiceprezesem Zarządu BFL Nieruchomości Sp. z o.o., jak również Wiceprezes Zarządu Bankowy Leasing Sp. z o.o.,

- Od 07.2008 w Synergy Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar finansowy. Spółka działająca w obszarze sprzedaży produktów i usług IT oraz innowacyjnych usług w zakresie automatyki budynkowej i technologii "inteligentnych".

Ww. osoby powołane do Rady Nadzorczej Ferrum S.A. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą innej niż wskazana powyżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta.
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »