Reklama

FERRUM (FER): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent”, "Spółka”) przedstawia informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, które dokonane zostały na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. w dniu 13 lutego 2014 r. ("NWZ”), na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

Reklama

Emitent zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 385 § 8 KSH z chwilą dokonania podczas NWZ wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym na NWZ miało miejsce ponowne powołanie do Rady Nadzorczej Spółki niektórych spośród dotychczasowych członków tego organu.

Ponadto, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, NWZ uchwałą nr III/2014 ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Emitenta na 7 osób.

NWZ powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta VIII kadencji z dniem 13 lutego 2014 r. Panią Martynę Goncerz-Dachowską oraz Panów: Sławomira Bajor, Surojita Kumara Ghosha, Sławomira Pietrzaka, Bogusława Leśnodorskiego, Lecha Skrzypczyka i Piotra Chała.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w odniesieniu do każdego z powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta VIII kadencji.

Pani Martyna Goncerz-Dachowska – Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Wykształcenie:

- październik 2012 do chwili obecnej - Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, XI edycja programu Executive Master of Business Administration, Business Center Club Warszawa;

- październik 2011 - listopad 2013 - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne;

- październik 2005 - czerwiec 2006 - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; studia podyplomowe Controlling i finanse przedsiębiorstw;

- październik 1997 - luty 2002 - Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Bankowości, studia dzienne.

Doświadczenie zawodowe w ramach grupy kapitałowej BSK Return:

• Huta Zabrze S.A., Zabrze : od 01.10.2007 do chwili obecnej - Dyrektor Biura Zarządu; od 26.07.2010 do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu;

• Sabimetal Spółka z o.o., Zabrze: od 01.09.2009 do chwili obecnej - Prezes Zarządu;

• Anguilla lnvestment Spółka z o.o., Chorzów: od 01.07.2011 do 31.12.2011 - Prezes Zarządu; od 02.01.2012 do chwili obecnej – Prokurent

Doświadczenie zawodowe w pozostałych podmiotach:

IPS Grupa Serwisowa Spółka z o.o.; Dąbrowa Górnicza (aktualnie ArcelorMittal Sen/ice Group Spółka z o.o.):

01.01.2007-30.09.2007 - Główny Specjalista;

01.03.2006 - 31.12.2006 - Kierownik Działu Budżetowania i Analiz Ekonomicznych

01.12.2005 - 28.02.2006 - Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego

04.05.2004 - 30.11.2005 Specjalista ds. finansowych

16.07.2002 - 03.05.2004 - Księgowa

Pani Martyna Goncerz-Dachowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ”FERRUM” S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Martyna Goncerz-Dachowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Sławomir Bajor - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Pan Sławomir Bajor posiada wykształcenie średnie.

Doświadczenie zawodowe:

- od 1990 r. do chwili obecnej - Prezes Zarządu BSK Return S.A., (w dniu 22.09.2007 roku przekształcona ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną) wcześniej współwłaściciel i założyciel Spółki PPW "B.S.K. Return" S.C.;

- od 1979 r. do 1989 r. - Polskie Koleje Państwowe, Dyżurny Ruchu.

Dodatkowe funkcje:

- od września 2010 r. do czerwca 2012 r. - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.;

- od maja 2009 r. do września 2010 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej FERRUM S.A.;

- od czerwca 2004 r. do maja 2009 r. - Sekretarz Rady Nadzorczej FERRUM S.A.;

- od stycznia 2004 r. do października 2010 r. - Członek Rady Nadzorczej "Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum" Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (w wyniku przekształcenia spółki od stycznia 2008 roku Spółka Akcyjna);

- od stycznia 2001 r. do maja 2012 r. - Sekretarz Rady Nadzorczej "HZ-Marten" Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu;

- od listopada 1999 r. do październik 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej "Wtórmet Recycling" Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie;

- od czerwca 1999 r. do październik 2008 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Wtórmet" Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie.

Odbyte szkolenia:

- Obowiązki informacyjne spółki na rynku regulowanym,

- Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych spółki na rynku regulowanym,

- Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000,

- Recycling samochodowy - regulacje prawne, rozwiązania techniczne, ekologia.

Pan Sławomir Bajor nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Bajor nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Surojit Kumar Ghosh - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Wykształcenie:

- 1979 r. - Bachelor of Commerce (Honours);

- 1980 r. - Associate Chartered Accountant;

- 1984 r. - Associate Cost & Works Accountant;

Doświadczenie zawodowe:

- 1980 - 1994 – Dunlop India Ltd - Chief Internal Auditor;

- 1994 - 2004 – Indian Aluminum Ltd/Hindalco - Chief General Manager Finance;

- 2004 - 2005 – ArcelorMittal Lazaro Cardenas/Meksyk – Controller;

- 2005 - 2006 – Galati/Rumunia oraz Country Manager Romania - Dyrektor Finansowy ArcelorMittal;

- 2007 - 2011 – ArcelorMittal Poland S.A. - Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią, Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy;

- 2011 – IX.2013 – Wiceprezes ArcelorMittal, Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland S.A., Country Manager Poland;

- IX.2013 – do chwili obecnej – Wiceprezes ArcelorMittal, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland S.A., Country Manager Poland.

Pan Surojit Kumar Ghosh zasiada w Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o. oraz jest Członkiem Zarządu ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. oraz ArcelorMittal FCE Services Poland.

Pan Surojit Kumar Ghosh poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu w ArcelorMittal Poland S.A. będącej podmiotem konkurencyjnym dla "FERRUM" S.A., nie prowadzi w żadnej innej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pan Surojit Kumar Ghosh nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Sławomir Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Pan Sławomir Pietrzak od maja 1990 roku jest właścicielem przedsiębiorstwa HW Pietrzak Holding w Boryszewie Nowym, przekształconego w listopadzie 2003 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod tą samą firmą. Sławomir Pietrzak posiada 100% udziałów w kapitale o wysokości 100.000.000 złotych oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Równocześnie w tym okresie pełnił funkcje kierownicze w spółkach zależnych, tj. Prezesa Zarządu w HW Płochocin sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie k/Warszawy oraz Prezesa Rady Nadzorczej "Drobinex" sp. z o.o. (obie spółki uległy połączeniu z HW Pietrzak Holding sp. z o.o.).

Pan Sławomir Pietrzak był także udziałowcem spółek prawa handlowego:

- Pietrzak Aluminium Sp. z o.o.,

- REC-Investment Sp. z o.o.,

- ROMAR-HWH Sp. z o.o.,

W latach 80. był współwłaścicielem przedsiębiorstwa BUD-LAST z siedzibą w Boryszewie Nowym, zaś wcześniej pracownikiem Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku.

Pan Sławomir Pietrzak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Pietrzak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Leśnodorski - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Wykształcenie:

2007 - 2008 IESE Business School – Advanced Management Program – Warszawa/ Barcelona

2004 - ukończył aplikację radcowską i został wspinany na listę Radców Prawnych w Warszawie

1993 - 1998 Uniwersytet Warszawski (UW), Wydział Prawa i Administracji, studia dzienne

1991 - 1992 Kingsley High School – Kingsley, Kansas, USA

Doświadczenie zawodowe:

Od 1998 - Kancelaria Prawna "Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy" sp.k. – założyciel i wspólnik;

- prowadzenie projektów korporacyjnych, prywatyzacyjnych i inwestycyjnych w zakresie fuzji i przejęć nieruchomości oraz spółek handlowych,

- udział w wielu analizach prawnych spółek, negocjowanie umów, sporządzanie opinii, pism, obsługa klientów w języku polskim, angielskim,

- współtworzenie programów emisyjnych obligacji komunalnych i przygotowywanie projektów mających na celu finansowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych,

- świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów działających na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi,

- przynależność do międzynarodowej organizacji prawniczej "Word Link for Law".

Od 2014 - Współwłaściciel klubu piłkarskiego Legia Warszawa S.A.

Od 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Black Lion NFI

Od 2012 - Prezes klubu piłkarskiego Legia Warszawa S.A.

Od 2010 - Członek Rady Nadzorczej Black Lion NFI S.A.

Od 2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ferrum S.A. (od 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Ferrum S.A.)

W latach:

2009 - 2010 Członek Rady Nadzorczej Finamo S.A.,

2006 - 2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: "BBI Capital NFI S.A.,

2007 - 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A,

2006 - 2008 Członek Rady Nadzorczej Barista sp. z o.o.,

2006 - 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport S.A.,

2006 - 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Kompanii Węglowej S.A.,

2004 - 2008 Członek Rady Nadzorczej Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o.,

2004 - 2006 Członek Rady Nadzorczej Olsztyńskich Zakładów Graficznych OZGraf S.A.,

1996 - 1997 Przewodniczący Rady Doradców Mar – Kom Sp. z o.o.

Przynależność do organizacji:

• od 2008 roku – członek Polskiej Rady Biznesu

Pan Bogusław Leśnodorski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Leśnodorski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Lech Skrzypczyk - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Wykształcenie:

1964-1969 Techniczne Zakłady Naukowe Górnictwa Rud w Częstochowie,

1970-1975 Politechnika Częstochowska Wydział Metalurgiczny,

1985-1986 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Metalurgiczny – studia podyplomowe w zakresie Wielkopiecownictwa,

1986 Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach, Studium Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej przemysłu,

1989-1991 Uniwersytet Warszawski Międzynarodowe Centrum Zarządzania. Studia Podyplomowe z Zarządzania – Master of Business Administration MBA,

1990-1991 Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej. Studium dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych,

1982 Kurs doskonalenia kadry kierowniczej z dziedziny "Prawo wynalazcze" w Ośrodku Doskonalenia Kadr i Postępu Technicznego Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej w Katowicach,

1994 Kurs "Konserwatorium z języka angielskiego organizowane przez Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowe w Sosnowcu,

1994-1995 Moduł edukacyjny w zakresie umiejętności kierowania źródłem sukcesu Organizacji organizowany przez Bank Modułów Kształceniowych "BMK" S.C. w Warszawie,

1995 Udział w seminarium "System zapewnienia jakości zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm ISO serii 9000 – organizowany przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM w Warszawie,

1996 Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Kadry Kierowniczej organizowane przez Proergo S.C. zakład Organizacji Szkolenia i Produkcji Pomocy Dydaktycznych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

1969-1970 Huta B. Bieruta w Częstochowie – pracownik fizyczny na Wydz. Aglomerowni;

1975-1996 Huta Katowice – na stanowiskach: Mistrz, Starszy Mistrz, Kierownik Oddziału, Kierownik Wydziału, Główny Mechanik, Dyrektor Techniczny, Dyrektor Naczelny, Członek Zarządu, V-ce Prezes Zarządu;

1996-1998 Agencja Węgla i Stali "AWIS" sp. z o.o. w Katowicach – Prezes Zarządu, Doradca Zarządu;

1998-1999 Huta T. Sendzimira S.A. w Krakowie , Dyrektor Zarządzający, V-ce Prezes Zarządu;

1999-2005 Wykładowca na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej;

1999-2001 Huta Częstochowa S.A. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;

2001-2002 Huta Katowice S.A. V-ce Prezes Zrządu, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;

2002-2003 PHS S.A. Członek Zarządu;

2003-2006 Działalność Gospodarcza, Lech Consulting;

2003-2004 Largo S.A. w Krakowie, Prezes Zarządu;

od 2004 Ledar Dariusz Skrzypczyk i Wspólnicy Sp. Jawna, Dąbrowa Górnicza, Wspólnik-Prezes;

od 2009 Ledar Spółka z o.o. Sp. Komandytowa, Pełnomocnik, Prezes;

od 2009 Ledar Spółka z o.o. w Katowicach, Prezes.

Udział w organach stanowiących spółek prawa handlowego:

1991-1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej sp z o.o. "Consensus" w Dąbrowie Górniczej,

1995-1996 Przewodniczący Rady Nadzorczej sp. o.o. "HK-Złomet"w Swarzędzu,

1997-1998 Członek Rady Nadzorczej Zakład Energetyczny Będzin S.A.,

2000-2000 Członek Rady Nadzorczej Banku Częstochowa S.A.,

2003-2004 Prezes RN "Florian Centrum" S.A. w Kutnie,

2003-2005 Sekretarz RN "Arksteel" S.A. w Warszawie.

Pan Lech Skrzypczyk nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Lech Skrzypczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Chała - Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Pan Piotr Chała posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe Studia Menedżerskie również na Uniwersytecie Warszawskim.

Pan Piotr Chała zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

• w latach 1977-1980 - w Najwyższej Izbie Kontroli – Delegatura w Gdańsku,

• w latach 1980-1989 – w Urzędzie Wojewódzkim w Płocku jako Radca Kolegium,

• w latach 1990-1999 – jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Płocku,

• w latach 1999-2000 – jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,

• w latach 2000-2004 – jako Dyrektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Płocku,

• w latach 2004- 2007 – jako Prezes Zarządu w PPHU DROBINEX Spółka z o.o. a następnie w latach 2007- 2008 jako Likwidator tej firmy,

• od 2007 do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. Zakład DROBINEX na stanowisku Dyrektora Naczelnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również na następujących stażach zagranicznych:

• I-III 1991 Pobyt studyjny (Belgia, Bruksela) w zakresie organizacji rynku pracy,

• X-XII 1991 Pobyt studyjny w Niemczech - współpraca z pozarządowymi organizacjami rynku pracy oraz organizacja doradztwa zawodowego,

• X-XII 1992 Pobyt studyjny w Wielkiej Brytanii (Londyn) -nowoczesne metody pośrednictwa pracy oraz kierunki rozwoju przedsiębiorczości,

• V-VIII 1994 Pobyt studyjny w USA (sześć stanów) w zakresie programów aktywizujących rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem efektywności programów pobudzających rynek gospodarczy,

• II – III 1996 Pobyt studyjny w Danii (Kopenhaga) w zakresie marketingu i segmentacji rynku pracy oraz wskaźników jakości programów rynku,

• II-III 1999Pobyt studyjny w Szwecji (Geteborg) w zakresie nowoczesnych metod opracowywania programów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników jakości,

• V 1999 Pobyt studyjny w Rosji (Moskwa) – konsultant Programu Komponent aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości.

Poza w/w Pan Piotr Chała od 1990 jest Organizatorem wszystkich form i metod funkcjonowania rynku pracy w województwie płockim a od 1999 Organizatorem wszystkich form i metod funkcjonowania mazowieckiego rynku pracy.

Ponadto Pan Piotr Chała opracował i wdrożył:

• w roku 1995 Nowatorski system pośrednictwa pracy -jedno i dwutorowy - opracowanie płockich katalogów zawodowych,

• w roku 1996 zorganizował Centrum Informacji Zawodowej i Pracy z międzywojewódzką komputerową bazą ofert pracy,

• w roku 1997 opracował i wdrożył segmentację rynku pracy- opracowanie i wdrożenie podręcznika jakości dla służb zatrudnienia,

• w roku 1996 opracował i wdrożył Zarządzania przez Cele w systemie urzędów pracy woj. Płockiego -KONTRAKTY ZADANIOWE - wdrożenie tego systemu w 1999r. w woj. Mazowieckim,

• w roku 1998 opracował i wdrożył otwarte pośrednictwa pracy tzw. SKLEPÓW Z PRACĄ,

• w roku 1999 opracował koncepcję funkcjonowania oraz uruchomienia działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach,

• w roku 2000 uruchomił działalność Centrum Pracy i Przedsiębiorczości w Płocku,

• w roku 2000 wdrożył pilotażowy program Poradnictwo Zawodowe za Pośrednictwem Internetu - VIDI w ośmiu MiGm, Gm rejonu płockiego,

• w roku 2001 współuczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu w 130 placówkach oświatowych woj. Mazowieckiego Programu MEN-TOR, doradztwo zawodowe dla absolwentów gimnazjów i szkół średnich,

• w roku 2002 opracował program Pierwsza Praca Mazowiecki Start "Rozwiązania płockie", program autorski funkcjonujący na terenie północnego Mazowsza, proponowany przez MGPiPS do wdrożenia w 2003 r. na terenie kraju.

Poza w/w Pan Piotr Chała posiada następujące licencje:

• Licencja Zawodowa NRD/wup/562009/07 DORADCY ZAWODOWEGO,

• Licencja Zawodowa NRP/wup/115/2009/07 POŚREDNIKA PRACY.

Pan Piotr Chała nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Chała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-13Włodzimierz KasztalskiCzłonek ZarząduWłodzimierz Kasztalski
2014-02-13Barbara SterkowiczProkurentBarbara Sterkowicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »