PKOBP (PKO): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 12/2016 – Zmiany w Radzie Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie”)

Reklama

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało ze składu Rady Nadzorczej Banku: Jerzego Górę, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Marka Mroczkowskiego, Krzysztofa Kiliana oraz Zofię Dzik.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 lutego 2016 r., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej Banku: Mirosława Barszcza, Adama Budnikowskiego, Wojciecha Jasińskiego, Andrzeja Kisielewicza, Janusza Ostaszewskiego, Piotra Sadownika oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył Piotra Sadownika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz Agnieszkę Winnik – Kalembę na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Piotr Sadownik

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Paris II Pantheon – Assas. Tytuł zawodowy adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobył w 1996 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych. Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.

Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA oraz Chambers Europe w dziedzinie sporów sądowych. Ponadto Legal 500 rekomenduje go w dziedzinie energii i zasobów naturalnych oraz własności intelektualnej.

Od dnia 15 lutego 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Agnieszka Winnik –Kalemba

W roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1995 – 1997 była stypendystką rządu amerykańskiego na studniach podyplomowych Georgetown University in Washington. W latach 1999 – 2003 odbywała aplikację adwokacką.

Od 2003 roku jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej Adw. Agnieszka Winnik- Kalemba.

W latach 1989 – 2003 pracowała: w Biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Regionu Dolny Śląsk, była asystentem prawnym w Law Office of Bowles, Keating, Matuszewich & Fiordalisi, asystentem prawnego Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu prof. Leona Kieresa w Sejmiku Samorządowym Województwa Wrocławskiego, dyrektorem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz kierownikiem Biura Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.

Mirosław Barszcz

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Obecnie zatrudniony w PGNiG SA. W latach 2013-2014 był niezależnym doradcą w obszarach strategii, finansów, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich (1996-1997 Ernst & Young, 1998 -2001 Arthur Andersen, 2001 – 2004 PricewaterhouseCoopers), kancelariach prawniczych (2005 Baker & McKenzie, 2008-2013 GWW Legal) oraz administracji rządowej (2005 – 2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, 2007 – Minister Budownictwa, 2011 – 2013 doradca Ministra Sprawiedliwości). Brał udział w ponad 30 szkoleniach (organizowanych przez Ernst & Young, Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers) m.in. z zakresu podatków, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, różnic kulturowych, komunikacji. Posiada doświadczenie doradcze w wielu branżach, m.in.: finansowej, informatycznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, budowlanej, deweloperskiej, farmaceutycznej, produkcyjnej, bankowej, handlowej, logistycznej, turystycznej. Uczestniczył w pracach na licznymi projektami z zakresu administracji rządowej.

prof. dr hab. Adam Budnikowski

Studia magisterskie ukończył w 1971 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie jest to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku ekonomika handlu zagranicznego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1975 roku na Wydziale Handlu Zagranicznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Na tym samym wydziale w 1983 roku uzyskał habilitację. W 1992 roku prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Od początku kariery zawodowej związany z Szkołą Główną Handlową. Pracę na uczelni rozpoczął w 1974 roku jako asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W kolejnych latach, wraz z uzyskiwanymi tytułami naukowymi, awansował kolejno na adiunkta, docenta i profesora. W 1996 roku został wybrany na Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej SGH i pełnił tę funkcję przez dwie kolejne kadencje, aż do 2002 r. Rektorem SGH został w 2005 r., a 5 marca 2008 r. został wybrany na drugą kadencję, przypadającą na lata 2008-2012. Od 2012 jest ponownie Dziekanem Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

W swojej karierze zawodowej współpracował również z innymi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, m.in. Polską Akademią Nauk, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (pełnił stanowisko wicedyrektora Instytutu w latach 1992-1993), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Akademią Dyplomatyczną w Warszawie oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Od 2001 roku jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od 2012 członek prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

W swojej karierze naukowo-badawczej wielokrotnie wykładał na uczelniach zachodnich i odbywał na nich staże. Był m.in. stypendystą Fulbrighta, a w 1996 roku jako ekspert Banku Światowego brał udział w misjach banku w Turcji i Rumunii.

Główne obszary jego zainteresowań naukowych wiążą się z tematyką międzynarodową. Obejmują m.in. międzynarodowe stosunki gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych), transformację w Europie Środkowej i Wschodniej oraz politykę ochrony środowiska.

Wojciech Jasiński

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1972 r.).

W latach 1972 – 1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990 – 1991 organizował samorząd terytorialny w woj. płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 r. do 1997 r. pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu, Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997 – 2000 pełnił funkcję członka zarządu, następnie prezesa zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska w latach 1998 – 2000. Od września 2000 r. do lipca 2001 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006 – 2007 był Ministrem Skarbu Państwa.

Od 2001 r. wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji) pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

W dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Wojciecha Jasińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz

Posiada tytuł profesora nauk matematycznych. Zatrudniony jest na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Matematyki i Informatyki. Habilitację obronił na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich ośrodkach naukowych, jak: Uniwersytet Opolski, Vanderbilt University (Nashville, USA), Polska Akademia Nauk, Technische University (Darmstadt, Niemcy), The University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Politechnika Wrocławska. Posiada doświadczenie, jako członek rad nadzorczych. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych w zagranicznych pismach z zakresu matematyki, logiki i informatyki oraz licznych książek (np. "Sztuczna inteligencja i logika”, "Wprowadzenie do informatyki” itd.). Jest także autorem wielu opinii, recenzji i ekspertyz, m.in. dla Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej. Zawodowo zainteresowany zastosowaniem matematyki, logiki i informatyki w praktyce, sztuczną inteligencją, business intelligence, informatyzacją, teorią argumentacji.

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Dyrektor Instytutu Finansów, w latach 2001-2013 r. kierownik Katedry Finansów, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w zakresie finansów. W latach 2005-2012 był przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów.

Absolwent SGPiS, studia ukończył w 1978 roku na kierunku ekonomika i organizacje. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1982 roku na Wydziale Handlu Wewnętrznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Na tym samym wydziale w 1990 roku uzyskał habilitację. W 2003 roku prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich gospodarka finansowa i strategia finansowa. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie oraz w licznych materiałach dydaktycznych i książkach. Do liczącego się dorobku naukowego, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, autor zalicza ponad 140 różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 40 pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisało i obroniło 20 osób. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa w charakterze doradcy Prezesa Kredyt Lease SA – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Kredyt Banku SA - oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu dodatkowo pogłębia jego zainteresowania finansami.

Pozostałe informacje określone w § 28 Rozporządzenia zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-25Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PKO Bank Polski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »