Reklama

KREC (KRC): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej/ Powołanie osób nadzorujących. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Spółka") informuje na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, że w dniu 21 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 08/12/2010 ust. 1 pkt. a) odwołało Pana Piotra Wiłę ze składu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z rezygnacją złożoną w dniu 20 grudnia 2010r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.

Reklama

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2010 roku uchwałą nr 08/12/2010 ust. 1 pkt.c) powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Nadolskiego.

Pan Piotr Nadolski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Nadolskiego:

kwiecień 2007 - obecnie Sandfield Capital Sp. z o.o. (podmiot prowadzący działalność inwestycyjną w obszarze venture/seed capital) - Prezes Zarządu i współwłaściciel.

czerwiec 2003 - grudzień 2007 V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A. - Prezes Zarządu

listopad 2002 - czerwiec 2003 FUND.1 Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. - Wiceprezes Zarządu

lipiec 1996 - marzec 2006 Ballinger Capital Sp. z o.o. - Dyrektor Inwestycyjny

wrzesień 1995 - lipiec 1996 TUnŻ Warta-Vita SA - Analityk Finansowy

Pan Piotr Nadolski aktualnie jest członkiem Rad Nadzorczych ACE Group , Ferroco S.A., Mediatel S.A.

Pan Piotr Nadolski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2010 roku uchwałą nr 08/12/2010 ust. 1 pkt.c) powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipiaka.

Pan Tomasz Filipiak posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi na kierunku finanse i bankowość.

Przebieg kariery zawodowej Pana Tomasza Filipiaka:

od maja 2007 do grudnia 2008 DWS TFI S.A - Zarządzający aktywami. Fundusze: DWS TOP25 MS, DWS TOP50, DWS Akcji Spółek Eksportowych, DWS Informatyka i Infrastruktura, DWS Zrównoważony Finanse i Konsumpcja

od maja 2005 do lutego 2007 Millennium TFI S.A. - Zarządzający aktywami. Fundusze: Millennium FIO Akcji, zarządzanie indywidualnymi portfelami klientów

od kwietnia 2001 do kwietnia 2005 Pekao Pioneer PTE S.A - Dealer portfela akcji, Analityk finansowy

od kwietnia 1999 do kwietnia 2001 Pioneer PTE S.A - Analityk finansowy

od czerwca 1998 do kwietnia 1999 Dom Maklerski BOŚ S.A - Analityk finansowy

od kwietnia 1997 do maja 1998 HSBC G&A Securities Polska S.A - Kierownik Wydziału Analiz i Badania Rynku

od czerwca 1995 do marca 1997 Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A - Analityk finansowy

Obecnie Pan Tomasz Filipiak pełni funkcje w następujących spółkach:

MIT Mobile Internet Technology S.A. Członek Rady Nadzorczej

FAM Grupa Kapitałowa S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

Arteria S.A. Członek Rady Nadzorczej

Makrum S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. Członek Rady Nadzorczej

Kredyt Inkaso S.A. Członek Rady Nadzorczej , Przewodniczący Komitetu Audytu

Wikana S.A. Członek Rady Nadzorczej

Zakłady "Lentex" S.A. Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Filipiak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie w związku z okolicznością, iż kadencja członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 14 Statutu Emitenta jest kadencją wspólną do składu Rady Nadzorczej powołano także pełniące dotychczas swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Panie Joannę Pawlicką, Panią Annę Andrzejak i Panią Annę Marię Barską.

Pani Anna Andrzejak posiada wykształcenie wyższe. Pani Anna Andrzejak ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie w zakresie finansów i bankowości.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Andrzejak:

1996 - 1997 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. - Sekcja Obsługi Klientów Zagranicznych,

1997 - 2001 SG Securities Polska S.A. - dom maklerski banku Societe Generale, na stanowisku Junior Project Manager i Project Manager w Zespole Doradztwa Finansowego i Rynku Pierwotnego,

2001 - 2003 Private Equity Poland Sp. z o.o. - Analityk a później Dyrektor Inwestycyjny,

2003 - 2007 Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. K. Wielkiego S.A. - Dyrektor Inwestycyjny,

2007 - obecnie Bank Zachodni WBK S.A. - Dyrektor Departamentu Transakcji Kapitałowych.

Pani Anna Andrzejak nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Andrzejak pełniła funkcję (rozumiana jako bycie członkiem organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach:

- Huta Szkła Ujście S.A. (obecna nazwa: Ardagh Glass Ujście S.A.)- Członek Rady Nadzorczej,

- FMB Bumar Hydrom S.A. (obecna nazwa Fabryka Maszyn Budowlanych " BUMAR- HYDROMA" S.A.) - Członek Rady Nadzorczej,

- Elterma S.A. (obecna nazwa Lubuskie Zakłady Termotechniczne "Elterma" S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

- Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. (obecna nazwa POCH S.A.) - Członek Rady Nadzorczej,

- Lusatia Noble Mode S.A. (obecna nazwa Totmes Capital S.A.)- Członek Rady Nadzorczej,

- Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. (obecna nazwa FPM S.A.) - Członek Rady Nadzorczej,

- Izolacja Matizol S.A. (obecna nazwa Przedsiębiorstwo Materiałow Izolacyjnych " Izolacja- Matizol" S.A.) - Członek Rady Nadzorczej,

- FUM CHOFUM S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

- Hardex S.A.-- Członek Rady Nadzorczej,

- Foton Trading Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,

- ZM Invest Sp. z o.o. (obecna nazwa ZM Service sp. z o. o.) - Członek Rady Nadzorczej,

- Mostostal Kraków Firma Handlowa S.A - Członek Rady Nadzorczej.

Obecnie Pani Anna Andrzejak pełni funkcje w następujących spółkach:

- Metrohouse S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

- Krynicki Recykling S.A. - Członek Rady Nadzorczej.

Obecnie Pani Anna Andrzejak nie jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem żadnej spółki.

Pani Anna Andrzejak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Joanna Pawlicka posiada wykształcenie wyższe. Pani Joanna Pawlicka ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek administracja, uzyskując tytuł licencjata. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na tym samym kierunku.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Joanny Pawlickiej:

2006 - obecnie poprzednik prawny Emitenta, Emitent.

Pani Joanna Pawlicka nie prowadzi własnej działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Joanna Pawlicka nie pełniła żadnych funkcji (rozumianych jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w innych spółkach niż Krynicki Recykling S.A. Pani Joanna Pawlicka nie zajmowała też w okresie ostatnich 5 lat stanowiska osoby zarządzającej wyższego szczebla w jakimkolwiek innym podmiocie. Tym samym w przypadku Pani Joanny Pawlickiej nie można mówić o jakimkolwiek przypadku likwidacji, zarządu komisarycznego i upadłości podmiotu w którym pełniłaby ona w/w funkcje lub zajmowała stanowisko osoby zarządzającej wyższego szczebla.

Obecnie Pani Joanna Pawlicka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

Obecnie Pani Joanna Pawlicka nie jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem żadnej spółki.

Pani Joanna Pawlicka zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Anna Barska posiada wykształcenie wyższe. Pani Anna Barska ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku.

Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pani Anny Barskiej:

1993 - 1997 Akademia Medyczna w Gdańsku,

1998 - 1999 Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Elblągu,

2003 - 2007 Krynicki Recykling Sp. z o.o. Dyrektor ds. Marketingu,

1999 - obecnie NZOZ "OMNIA"

2007 - obecnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A.

Pani Anna Barska prowadzi obecnie własną działalność gospodarczą:

1999 - obecnie NZOZ "OMNIA".

Działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Barska pełniła funkcję (rozumianą jako bycie członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem spółki osobowej) w następujących spółkach innych niż Krynicki Recykling S.A.:

2006 - 2008 Phoenix Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wiceprezes Zarządu

Obecnie Pani Anna Barska pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Krynicki Recykling S.A.

Obecnie Pani Anna Barska jest akcjonariuszem/wspólnikiem/udziałowcem następujących spółek:

wspólnik NZOZ "OMNIA",

spółki Krynicki Recykling S.A. (Emitenta).

Pani Anna Barska zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Krynicki Recykling S.A, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Krynicki Recykling S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Krynicki Recykling S.A. po zmianach wynikających z powyższej uchwały:

1. Pani Anna Maria Barska

2. Pani Anna Andrzejak

3. Pani Joanna Pawlicka

4. Pan Piotr Nadolski

5. Pan Tomasz Filipiak
Adam Krynicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »