Reklama

PZU (PZU): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PZU SA - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Dreslera z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Pan Krzysztof Dresler pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Dresler nie podał przyczyn złożenia przedmiotowej rezygnacji.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 30 maja 2012 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenę Piszczek, która pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała ZWZ nie zawierała przyczyn odwołania.

Reklama

Ponadto, Zarząd PZU SA informuje, iż w dniu 30 maja 2012 roku podczas obrad ZWZ powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- Pana Włodzimierza Kicińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,

- Pana Alojzego Zbigniewa Nowaka na członka Rady Nadzorczej Spółki,

- Pana Macieja Piotrowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki;

- Pana Tomasza Zganiacza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

- Pan Włodzimierz Kiciński posiada wykształcenie wyższe (mgr, mgr inż.) - w 1986 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa Warszawie), natomiast w roku 1989 ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Ponadto, Pan Włodzimierz Kiciński w latach 1988-1989 był uczestnikiem studiów podyplomowych w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz/Niemcy.

Pan Włodzimierz Kiciński zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako:

2002-2011 - Prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A.,

1999-2002 - Wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,

1995-1998 - Wiceprezes Zarządu Hypo-Bank Polska S.A.,

1994-1995 - Doradca w Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG w Monachium,

1991-1994 - Dyrektor Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego,

1990-1991 - Doradca w Central Europe Trust sp. z o.o.

Od 1991 roku członek kilkunastu rad nadzorczych, m.in. International Economic Cooperation Bank and International Investment Bank in Moscow, Wielkopolski Bank Rolniczy S.A. w Kaliszu, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Związek Banków Polskich (ZBP) - obecnie - od 2010 roku.

Ponadto, Pan Włodzimierz Kiciński był: w latach 2009-2011 członkiem Komitetu Zarządzającego Nowych Rynków Europejskich (Polska, Rosja, Kraje Bałtyckie) w Grupie Nordea, w latach 1999-2002 Przewodniczącym Rady Wydawców Kart Bankowych, w latach 1997-1999 Członkiem Rady Programowej Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego, w latach 1997-1998 Reprezentantem banków z udziałem kapitału zagranicznego w ZBP, w latach 1991-1994 Członkiem Delegacji Polskiej do negocjacji z Klubem Londyńskim.

Od 1998 jest Członkiem Komitetu do spraw Regulacji Nadzorczych w ZBP.

Pan Włodzimierz Kiciński jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Bankowy Menedżer Roku 2010 oraz Lider Polskiego Biznesu Business Centre Club - nagroda otrzymana w 2009 roku. Ponadto, został odznaczony w 2006 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta oraz w roku 2011 Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

- Pan Alojzy Zbigniew Nowak posiada wykształcenie wyższe. W 1984 roku ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana - Champaign, USA; w 1993 studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii; w 1996 studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, natomiast w 1997 roku studia w zakresie International Economics at RUCA. W 2002 r. Pan Alojzy Nowak uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Pan Alojzy Nowak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako:

- Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

- Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

- Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego,

- Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą,

- Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

- 1988-2011 Visiting Professor (m.in. na Uniwersytetach w USA i Rosji),

- 1984-1987 Asystent i Starszy Asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto, Pan Alojzy Nowak pełnił funkcje: Doradcy Premiera, Doradcy Ministra Rolnictwa, Prezesa Akademickiego Związku Sportowego na Uniwersytecie Warszawskim, Członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Członka Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

Pan Alojzy Nowak uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", redaktor naczelny "Journal of Interdiscciplinary Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członek Rady Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła "Teraz Polska" oraz członek Rady Naukowej "Studia Europejskie". Pan Alojzy Nowak jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: "Integracja europejska. Szansa dla Polski?" oraz książkę pt. "Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju".

- Pan Maciej Piotrowski - w 1989 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej; w latach 1998-1990 uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Handlu Zagranicznego na akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 1990-1991 uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Finansów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w latach 1990-1994 uczestnik studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto, w latach 1995-1997 uczestnik Programu Master of Bussines Administration University of Illinois at Urbana-Champaign, USA - Uniwersytet Warszawski (tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing). Pan Maciej Piotrowski uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych seminariach i szkoleniach dotyczących bankowości, finansów i rynków kapitałowych. W roku 1991 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (w roku 1992 otrzymał nagrodę Prezesa Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla najlepszego maklera giełdowego), natomiast w roku 2004 uzyskał uprawnienia dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Pan Maciej Piotrowski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako:

Od 2008 roku do chwili obecnej - Zastępca Prezesa ds. Finansów i Administracji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

2002-2007 pełnił funkcje kolejno: Prezesa Zarządu TP Invest Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A.,

2000-2002 Dyrektor Zarządzający ds. Finansowania Projektów Inwestycyjnych oraz Vice President Global corporate & investment banking w Bank of America (Polska) S.A.,

1997-1999 Dyrektor Bankowości Inwestycyjnej w Banku Amerykańskim w Polsce S.A.,

1991-1997 - pełnił funkcje kolejno: maklera papierów wartościowych, Wicedyrektora Biura Maklerskiego, Dyrektora Zarządzającego ds. Bankowości Inwestycyjnej w Banku Gdańskim S.A.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in.: Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek ustanowionej przez NBP Komisarycznej Rady Nadzorczej Banku Przemysłowego w Łodzi oraz członek Rady Nadzorczej spółki Metro Warszawskie sp. z o.o.

Pan Maciej Piotrowski był także członkiem Komitetu Doradczego przy Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych.

- Pan Tomasz Zganiacz posiada wykształcenie wyższe (mgr, mgr inż.) - w 1989 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, natomiast w 1991 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej. Pan Tomasz Zganiacz uzyskał ponadto w 1993 roku tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską, London Business, HEC School of Management Paris i Norwegian School of Economics and Business Administration.

Pan Tomasz Zganiacz zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując, m.in. jako:

Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych (poprzednio Departamentów: Instytucji Finansowych oraz Nadzoru i Prywatyzacji II) w Ministerstwie Skarbu Państwa,

1999-2009 - Prezes Zarządu Triton Development S.A.,

1999-2006 - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy w spółce Arksteel S.A.,

1996-1999 - Asystent Prezesa Zarządu w Eurofund Management Polska sp. z o.o.,

1995-1996 - Kierownik Działu Kredytów w Banku Societe Generale Succursale de Varsovie,

1994 - Dyrektor Generalny w Aster City S.A.,

1991-1992 - Asystent Dyrektora Generalnego w Mesat S.A.,

1991-1998 - Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

Od 1996 roku członek kilkunastu rad nadzorczych, m.in. PKO BP S.A., GPW w Warszawie S.A., PHN S.A.

Pan Tomasz Zganiacz brał udział w licznych projektach realizowanych przez podmioty gospodarcze różnych branż, współpracując m.in. z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, biurami maklerskimi oraz innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Odpowiadał za zarządzanie finansami, przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych, współtworzył strategie rozwoju.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku Nr. 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Przemysław Dąbrowski - Członek Zarządu
Tomasz Tarkowski - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Radom | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »