Reklama

SKOTAN (SKT): Zmiany w Statucie SKOTAN S.A. dokonane przez ZWZ w dniu 30.06.2010 - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości zestawienie zmian Statutu dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30.06.2010.

Dotychczasowe brzmienie art. 7 Statutu Spółki:

1. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 23.20.A

2.Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 23.20.B

3.Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 25.22.Z

4.Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD 37.20.Z

Reklama

5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z

6.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z

7.Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z

8.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 51.55.Z

9.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 51.56.Z

10. Sprzedaż detaliczna paliw PKD 50.50.Z

11. Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów PKD 15.41 .Z

12. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów PKD 15.42.Z

13. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 63.11.C

14.Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C

15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z

16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z

17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G

18.Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 73.10.H

19. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych PKD 73.20.A

20. Działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12.Z

21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14. A

22. Działalność holdingów PKD 74.15.Z

23. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.87.B

24. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 90.01.Z

25. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z

26. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z

27. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z

28. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z

29. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z

30. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z

31. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z

32. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z

33. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z

34. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z.

35. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z

36. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt PKD 46.21.Z

37. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z

38. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.

39. Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A

40. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B

41. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z

42.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z

Nowe brzmienie art.7 Statutu Spółki SKOTAN S.A.:

1.Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z

2.Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z

3.Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z

4.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z

5.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.ZÂŹ

6.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z

7.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z

8.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z

9.Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z

10.Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z

11.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C

12.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B

13.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z

14.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z

15.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z

16.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z

17.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z

18.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z

19.Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z

20.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z

21.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z

22.Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z

23.Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z

24.Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z

25.Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z

26.Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z

27.Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z

28.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z

29.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z

30.Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z

31.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z.

32.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z

33.Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla Zwierząt PKD 46.21.Z

34.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z

35.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.

36.Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A

37.Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B

38.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z

39.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z

Dotychczasowe brzmienie art. 15 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.

3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.

4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie ust. 3.6. Przynajmniej połowę członków rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni następujące kryteria niezależności:

a)nie są i nie byli pracownikami spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

b)nie są i nie byli zatrudnieni w spółce lub spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

c)nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze spółki, spółek zależnych lub dominujących,

d)nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze tegoż akcjonariusza,

e)nie są i nie byli biegłymi rewidentami spółki lub spółkę zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,

f)nie mają i nie mieli powiązań rodzinnych z członkami zarządu spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,

g)nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,

h)nie byli członkami rady nadzorczej spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,

i)nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

Nowe brzmienie art. 15 Statutu Spółki SKOTAN S.A.:

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.

3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka.

4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie ust. 3.

6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria niezależności wskazane w ust. 7.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 pkt b-d, członek niezależny nie może:

a) być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat;

b) być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej;

c) otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki;

d) być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentująca takiego Akcjonariusza;

e) być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką.

f) być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki;

g)być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;

h) pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;

i) być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

8. W przypadku powołania Komitetu Audytu, o którym mowa w Art.18 ust. 4 co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien:

a)posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej;

b) nie posiadać akcji, udziałów lub innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej;

c) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki;

d)nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub być związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki.

Dotychczasowe brzmienie art. 18 Statutu Spółki

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Nowe brzmienie art. 18 Statutu Spółki SKOTAN S.A.:

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub wykonuje bezpośrednio zadania Komitetu Audytu.

5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie.

Dotychczasowe brzmienie art. 20 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,

2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.,

2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

Nowe brzmienie art. 20 Statutu Spółki SKOTAN S.A.:

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,

2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.,

2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

2.8.ustalenie jednolitego tekstu Statutu

Dotychczasowe brzmienie art. 22 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1.1. z własnej inicjatywy, lub

1.2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub

1.3. na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału akcyjnego.

2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.2. i 1.3.

3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

3.1. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

3.2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.

Nowe brzmienie art. 22 Statutu Spółki SKOTAN S.A.:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odbycie Walnego Zgromadzenia we wskazanym przez zwołującego terminie napotyka na istotne przeszkody Zarząd informuje o tym zwołującego i ustala inny, najbliższy możliwy termin odbycia Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłoszone później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie art. 23 Statutu Spółki:

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Rada Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane, jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nowe brzmienie art. 23 Statutu Spółki SKOTAN S.A.:

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

2. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

Dotychczasowe brzmienie art. 27 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wymienioną w ust. 1 Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

Nowe brzmienie art. 27 Statutu Spółki SKOTAN S.A.:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wymienioną w ust. 1 Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w art. 22. ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

3.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

Dotychczasowe brzmienie art. 31 ust.1 Statutu Spółki:

1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim "B" a pozostałe ogłoszenia w innym dzienniku o zasięgu krajowym.

Nowe brzmienie art. 31 ust. 1 Statutu Spółki SKOTAN S.A.:

1.Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim "B" a pozostałe ogłoszenia w innym dzienniku o zasięgu krajowym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
MAREK PAWEŁCZAK - PREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »