Reklama

ERBUD (ERB): Zmiany w Statucie Spółki Erbud S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2022

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Erbud S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2021 r. Zgodnie z publicznie dostępnym rejestrem zmiana została zarejestrowana w dniu 04.01.2022 w sposób opisany poniżej:

Reklama

a) §3 ust. 1 w brzmieniu

"§3 ust. 1

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

2) Przygotowanie terenu pod budowę,

3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,

4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

6) Roboty związane z budową mostów i tuneli,

7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

13) Roboty związane z budową dróg i autostrad,

14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

15) Wykonywanie instalacji elektrycznych,

16) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

19) Tynkowanie,

20) Zakładanie stolarki budowlanej,

21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

22) Malowanie i szklenie,

23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,

26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,

28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

31) Naprawa i konserwacja maszyn,

32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i 4 materiałów budowlanych,

33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

34) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

35) Transport drogowy towarów,

36) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

47) Działalność w zakresie architektury,

48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

50) Technika,

51) Zasadnicze szkoły zawodowe,

52) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,

53) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

56) Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

57) Produkcja statków i konstrukcji pływających,

58) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,

59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§3 ust. 1

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

2) Przygotowanie terenu pod budowę,

3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,

4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

6) Roboty związane z budową mostów i tuneli,

7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

11) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

12) Roboty związane z budową dróg i autostrad,

13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

14) Wykonywanie instalacji elektrycznych,

15) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

16) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

17) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

18) Tynkowanie,

19) Zakładanie stolarki budowlanej,

20) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

21) Malowanie i szklenie,

22) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

23) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

24) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,

25) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,

26) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,

27) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

28) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

29) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

30) Naprawa i konserwacja maszyn,

31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i 4 materiałów budowlanych,

32) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

33) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

34) Transport drogowy towarów,

35) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

38) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

39) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

42) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

44) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

46) Działalność w zakresie architektury,

47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

49) Technika,

50) Zasadnicze szkoły zawodowe,

51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,

52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

54) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

55) Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

56) Produkcja statków i konstrukcji pływających,

57) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,

58) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

b) § 11 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej,

3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,

4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,

5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,

6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności,

7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,

8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,

9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,

10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro,

11) udzielanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z 8 rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki,

12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,

15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),

16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro,

17) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

"Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji,”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 11 ust. 3

"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej,

3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,

4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,

5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,

6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: (i) gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, (ii) gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawiania weksli i zaciągania innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej),

7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,

8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,

9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,

10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro,

11) udzielanie zgody na zawieranie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę 10 Nadzorczą,

13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,

14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),

15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro,

16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

"Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji”.

Podstawa prawna:

§5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-28Jacek Leczkowski Agnieszka GłowackaWiceprezes Zarządu Wiceprezes ZarząduJacek Leczkowski Agnieszka Głowacka

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »