Reklama

QUMAK (QMK): Zmiany w statucie spółki Qumak S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak S.A. podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Ww. Uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany §19 ust. 2 Statutu, które pierwotnie miało brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

Reklama

a. zmiany Statutu,

b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,

c. połączenia lub przekształcenia Spółki,

d. rozwiązania i likwidacji Spółki,

e. emisji obligacji zamiennych,

f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki,

g. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy nieruchomości i innych środków trwałych za cenę przekraczającą 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta.”

na:

"2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

a. zmiany Statutu,

b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,

c. połączenia lub przekształcenia Spółki,

d. rozwiązania i likwidacji Spółki,

e. emisji obligacji zamiennych,

f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania,

g. zbycia i nabycia nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

Walne Zgromadzenie upoważniło w treści ww Uchwały Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Zmiany w Statucie wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w KRS.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji zwykłych na okaziciela Serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, na podstawie której zmienia się §3 Statutu Spółki, w brzmieniu:

"§ 3

"1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 40.375.082,00 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 40.375.082 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,

- 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,

- 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,

- 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,

- 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,

- 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,

- 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

- 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,

- 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,

- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J

- 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K

- 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J, K, oraz L są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

nadając mu następujące brzmienie:

"§ 3

1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi nie mniej niż 40.375.083 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) złote ale nie więcej niż 70.375.082 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 40.375.083 (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) ale nie więcej niż 70.375.082 (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 stanowią akcje serii A,

- 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do numeru B1707548 stanowią akcje serii B,

- 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje serii C,

- 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru D1850000 stanowią akcje serii D,

- 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 stanowią akcje serii E,

- 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje serii F,

- 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

- 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01,

- 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,

- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,

- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J,

- 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk od nr K000001 do numeru K800000 stanowią akcje serii K,

- 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru L00000001 do numeru L30000000 stanowią akcje serii L,

- nie mniej niż 1 (jedna) ale nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk od numeru M00000001 do numeru M30000000 stanowią akcje serii M.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01, I, J , K, L i M są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.”

Walne Zgromadzenie upoważniło w treści ww Uchwały Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Zmiany w Statucie wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w KRS.

Podstawa prawna:

RMF GPW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §38 ust.1 pkt 2


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-04Sławomir PołukordPrezes ZarząduSławomir Połukord
2018-01-04Monika PonaradProkurentMonika Ponarad

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »