POLCOLOR (PLT): Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Polcolorit S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Rozporządzenie), Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2012 roku Pan Piotr Kwapisz - Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja złożona została z dniem 30 czerwca 2012 r. i uzasadniona została przez Prezesa względami osobistymi.

Reklama

Jednocześnie w dniu 30 czerwca 2012 r. rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki złożyli Panowie Waldemar Wasiluk oraz Eugeniusz Mleczak. Rezygnacje złożone zostały ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2012 r., bez wskazania przyczyn rezygnacji.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2012 r. uchwałą nr 18a odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Rozparę. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Mając na uwadze ww. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. uchwałą nr 18b z dnia 30 czerwca 2012 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Pan Paweł Gońda:

Wykształcenie:

2000 - 2001 - Studium Menedżerskie typu MBA na Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

1990 - 1995 -Studia Magisterskie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Doświadczenia zawodowe:

Od września 2010 do chwili obecnej związany z Tytanium Rental Sp. z o.o. w Łodzi, największą Polską spółką wynajmu maszyn budowlanych. Początkowo w okresie 09.2010 - 03.2011 - Pełnomocnik Zarządu, odpowiedzialny głównie za restrukturyzację finansową i organizacyjną zakupionego przedsiębiorstwa od spółki CB Tytanium Sp. z o.o. oraz bieżące zarządzanie spółką. Od 04.2011 Prezes Zarządu Tytanium Rental Sp. z o.o., odpowiedzialny za doprowadzenie do końca procesu rozpoczętej restrukturyzacji, przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju spółki na lata 2011-2014.

Od września 2003 do września 2010 związany z Wielton S.A. największym polskim producentem naczep, przyczep i zabudów na pojazdach ciężarowych, w tym w okresie 06.2007 - 09.2010 - V-ce Prezes Zarządu Wielton S.A., odpowiedzialny za:

- finanse i podatki (podległe działy to: dział księgowy, dział finansowy; zakres odpowiedzialności m.in.: tworzenie polityki finansowej firmy (w tym: sposoby finansowania działalności inwestycyjnej i operacyjnej spółki, zarządzanie płynnością spółki, polityka zabezpieczeń), polityki rachunkowej, optymalizacja podatkowa, utrzymanie właściwych stosunków z instytucjami finansowymi oraz urzędami - w tym z Urzędem Skarbowym, sprawozdawczość)

- budżetowanie i kontroling (podległe działy to dział kontroli finansowy i kontroli wewnętrznej; odpowiedzialność m.in.: tworzenie budżetów rocznych spółki i ich monitorowanie, kontrola dwóch spółek zależnych w Rosji i na Ukrainie, tworzenie wewnętrznych regulaminów wykorzystania majątku trwałego i ich kontrola, kontrola wykonania zarządzeń i poleceń)

- PR i kontakty z GPW (podległe działy to Centrum Informacji Giełdowej oraz Public Relation; zakres odpowiedzialności m.in.: ustalanie polityki informacyjnej spółki, kontakty z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, mediami, inwestorami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego)

- Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną ( kontakty z ŁSSE, sprawozdawczość oraz właściwe ujęcie działalności w strefie w księgach rachunkowych)

Osiągnięcia:

- wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (11.2007r.)

- wprowadzenie spółki do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (12.2007r.)

- wdrożenie nowego systemu informatycznego typu ERP (2008-2009)

- skonsolidowanie sprawozdań finansowych międzynarodowej grupy kapitałowej WIELTON (za 2009r.).

W okresie 10.2006 - 06.2007 - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Wielton S.A.; 09.2003 - 10.2006 - Dyrektor Finansowy firmy Wielton S.A.

W okresie od maja 2003 do września 2003 - Prezes Zarządu ELDOM-NET Sp. z o.o. w Wieluniu, polska sieć 42 salonów AGD-RTV odpowiedzialny za całość funkcjonowania spółki. Do głównych osiągnięć należy zaliczyć m.in. skokowe zwiększenie sprzedaży poprzez rozwój sieci sprzedaży z ok. 20 do 42 salonów, m.in. przez przejęcie części salonów od spółki ELDOM S.J.

06.2002 - 05.2003 - Dyrektor Finansowy ELDOM S.J. w Wieluniu,( sprzedaż hurtowa i detaliczna AGD-RTV) odpowiedzialny za finanse spółki. Celem podstawowym przyjścia do spółki było: wprowadzenie rachunkowości zarządczej.

12.2001 - 05.2002 - Prezes Zarządu PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu, autoryzowany dealer i serwis pojazdów marki DAF.

1997 - 12.2001 - V-ce Prezes Zarządu PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu , sieć sprzedaży części zamiennych do naczep, przyczep, samochodów ciężarowych, w latach 1997 - 1999 - Financial Manager PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu

1996 - 1997 - Specjalista d/s leasingu w PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu

06.1995 - 12.1995 - Specjalista d/s kredytów gospodarczych PKO BP O/Wieluń

1994-1998 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dodatkowe kwalifikacje: Szkolenia z zakresu MSSF i MSR, PR, kursy językowe: angielski dla zaawansowanych i Business English

Pan Paweł Gońda nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Polcolorit S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Małkiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Małkiński

Wykształcenie:

1997 - 2002 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Paweł Małkiński prowadzi obecnie działalność gospodarczą pod firmą obowiązki-informacyjne.pl Paweł Małkiński, w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz spółek publicznych w zakresie obowiązków informacyjnych i komunikacji z rynkiem kapitałowym.

Od lipca 2007 r. do czerwca 2012 r. funkcja Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych w IPO Doradztwo Strategiczne S.A. firmie consultingowej będącej Autoryzowanym Doradcą NewConnect, spółce notowanej na rynku NewConnect, świadczącej m.in. usługi w zakresie wspierania spółek publicznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz usług związanych z emisją i ofertą oraz wprowadzaniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu na rynku głównym oraz rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach piastowanej funkcji odpowiedzialny za bieżącą współpracę ze spółkami publicznymi m.in. w zakresie implementacji prawidłowej polityki informacyjnej w tym pomocy w identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń rodzących obowiązki informacyjne oraz dokonywania wykładni przepisów prawnych dotyczących szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych oraz wskazywanie spółkom notowanym na rynku regulowanym zagrożeń związanych z nienależytym wypełnianiem przez nie obowiązków informacyjnych.

Od stycznia 2006 r. do czerwca 2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) a następnie po przekształceniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odpowiednio w Departamencie Informacji i Analiz (KPWiG) a następnie Departamencie Nadzoru Obrotu (KNF), gdzie odpowiadał m.in. za: bieżącą analizę raportów spółek publicznych pod kątem ich rzetelności i kompletności, prowadził postępowania administracyjne zmierzające do wyjaśnienia naruszeń w zakresie obowiązków informacyjnych, opracowywał projekty postanowień i decyzji administracyjnych oraz pism procesowych, dokonywał oceny doniesień prasowych związanych z emitentami papierów wartościowych pod kątem wykrycia zdarzeń skutkujących obowiązkami informacyjnymi, udzielał na zapytania prawne uczestników rynku dot. prawidłowej wykładni przepisów o obowiązkach informacyjnych oraz zapytania dot. bieżącego i okresowego raportowania.

Od maja 2005 r. do grudnia 2005 r. zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (przed przekształceniem Ministerstwo Gospodarki i Pracy), w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Wydziale Strategicznego Monitorowania Podstawami Wsparcia Wspólnoty odpowiedzialnym m.in. za monitoring procesu wdrażania programów operacyjnych finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. Cenne doświadczenie w zakresie agregacji danych sprawozdawczych oraz opracowywania projektów aktów prawnych w tym projektów uchwał Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju [NPR], jak i jego podkomitetów ds. polityk horyzontalnych. Ponadto w charakterze asystenta techniczno - redakcyjnego udział w pracach zespołu opracowującego nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

Dodatkowe informacje:

W okresie październik 2010 r. - listopad 2010 r. - Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, Analiza Sprawozdań Finansowych:

ď�ź Wprowadzenie. Schemat analizy fundamentalnej. Metody oceny ryzyka i stopy zwrotu;

� Bilans - opis struktury, funkcji, metoda przygotowania oraz analiza zawartych informacji;

ď�ź Rachunek zysków i strat - opis struktury, funkcji, metoda przygotowania oraz analiza zawartych informacji;

ď�ź Rachunek przepływów pieniężnych - opis struktury, funkcji, metody przygotowania oraz analiza zawartych informacji;

ď�ź Wskaźniki - prezentacja metod oceny płynności, zadłużenia, efektywności, zyskowności oraz wartości rynkowej. Analiza Du Pont;

ď�ź Informacja dodatkowa - funkcja oraz analiza zawartych informacji. Standardy Rachunkowości - podstawowe różnice pomiędzy standardami rachunkowości w różnych krajach (m.in. polskie standardy rachunkowości i sprawozdawczości, MSR oraz US GAAP);

ď�ź Analiza sprawozdań finansowych spółek wybranych przez Słuchaczy pod nadzorem wykładowcy, w tym analiza porównawcza sprawozdań spółek prowadzących działalność na różnych rynkach.

Maj 2005 r. - Europejski Instytut Rozwoju Kadr w Warszawie: "Budżetowanie i controlling":

ď�ź Zakres przedmiotowy controllingu i budżetowania,

ď�ź Controlling kosztów działalności operacyjnej, jako podstawa efektywnego zarządzania,

ď�ź Planowanie i kontrola kosztów i przychodów,

ď�ź Master Budżet, jako efekt procesu budżetowania.

W latach 2000, 2002 oraz 06.2003-02.2005 pobyt w Stanach Zjednoczonych w ramach programów Work&Travel oraz Seasonal Work&Travel.

Pan Paweł Małkiński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Polcolorit S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Małkiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Piasecki

Wykształcenie:

1995-2000 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

2012 - Prezes Zarządu Brokerzy URK Sp. z o.o., Warszawa

Spółka specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług doradczych rynku kapitałowego, co obejmuje w szczególności zapewnienie opracowania koncepcji i struktury transakcji przeprowadzanych na rynku kapitałowym oraz zarządzanie, koordynację i nadzór nad procesem ich realizacji.

Od 2006 do chwili obecnej - IPO Doradztwo Strategiczne SA, Warszawa, Dyrektor Działu Prawnego oraz Działu Ofert Papierów Wartościowych, Prokurent

Spółka notowana na NewConnect, będąca Autoryzowanym Doradcą NewConnect zajmująca się kompleksowym doradztwem w zakresie transakcji realizowanych na rynku kapitałowym (w szczególności emisji i ofert papierów wartościowych, przekształceń spółek kapitałowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego) oraz szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie i NewConnect.

Zakres obowiązków:

ď�ź odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie firmy pod względem aspektów prawnych: wewnętrznych (korporacyjnych) i zewnętrznych (umowy z kontrahentami, spory, windykacja należności), w tym zarządzanie i nadzór nad pracą biura zarządu oraz zatrudnionymi prawnikami,

ď�ź organizacja i zarządzanie pracą podległych Działów,

ď�ź odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację projektów wykonywanych przez podległe Działy,

ď�ź przydział zadań, koordynacja i nadzór nad pracą menedżerów projektów oraz zarządzanie pracą pracowników i współpracowników przy realizacji projektów z zakresu transakcji na rynku kapitałowym oraz z zakresu działań Autoryzowanego Doradcy,

ď�ź w odniesieniu do kluczowych klientów i projektów - pełnienie funkcji menedżera projektu albo/i sporządzenie dokumentacji transakcyjnej bądź jej elementów,

ď�ź zarządzanie i koordynacja projektów z zakresu emisji i ofert papierów wartościowych, przekształceń spółek kapitałowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego oraz z zakresu działań Autoryzowanego Doradcy, realizowanych z podmiotami zewnętrznymi (domy maklerskie, kancelarie prawne i audytorzy),

ď�ź odpowiedzialność za pierwszy kontakt z potencjalnymi nowymi klientami zgłaszającymi się do firmy i ich wstępną selekcję,

ď�ź prowadzenie bądź udział w spotkaniach i negocjacjach z potencjalnymi nowymi klientami,

ď�ź prowadzenie szkoleń dla klientów.

Realizacja ponad 40 projektów z zakresu przekształceń spółek prawa handlowego, transakcji na rynku kapitałowym oraz z zakresu działań Autoryzowanego Doradcy.

W okresie 2005-2006 Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa

pełniący funkcję Doradcy ministra (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa)

Zakres obowiązków:

ď�ź Organizacja spotkań ministra z reprezentantami organizacji społecznych, związków zawodowych oraz innych instytucji,

ď�ź Kontakty z mediami,

ď�ź Koordynacja pracy podległych ministrowi departamentów merytorycznych i biur obsługi,

ď�ź Nadzorowanie terminowości realizacji zadań zleconych przez ministra, komórkom podległym,

ď�ź Organizacja kontaktów ministra z instytucjami publicznymi, w tym: organami i urzędami administracji publicznej, Kancelarią Sejmu, Senatu i Prezydenta RP.

W okresie 2002 - 2006 Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, początkowo Specjalista w Departamencie Prawnym, Wydział Legislacji, następnie Specjalista w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego III

Zakres obowiązków:

ď�ź Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem SP sektorów: naftowego i chemicznego (spółki sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej),

ď�ź Nadzór właścicielski nad Naftą Polską S.A. i koordynacja realizacji rządowych programów strategicznych: naftowego i chemicznego, w tym w zakresie koncepcji operatora logistycznego paliw i przywrócenia kontroli SP nad Naftoportem Sp. z o.o.,

ď�ź Realizacja zadań związanych z wykonywaniem funkcji wspólnika/akcjonariusza w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

ď�ź Obsługa merytoryczna (ze strony akcjonariusza) ofert publicznych spółek: Grupa LOTOS S.A., Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

ď�ź Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,

ď�ź Reprezentowanie MSP na posiedzeniach Komisji sejmowych, Komisjach Prawniczych i w ramach uzgodnień międzyresortowych.

W okresie 2000 - 2002 Agencja Prywatyzacji , Warszawa, Specjalista w Zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa

Zakres obowiązków:

ď�ź Nadzorowanie spółek z udziałem Skarbu Państwa (monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek, utrzymywanie bieżącego kontaktu ze spółkami),

ď�ź Realizacja zadań związanych z wykonywaniem funkcji wspólnika/akcjonariusza w spółkach z udziałem Skarbu Państwa m.in. w zakresie zmiany umów/statutów, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Dodatkowe informacje:

2011 - Certyfikat Autoryzowanego Doradcy NewConnect

2011 - Przewodniczący Rady Nadzorczej INVISTA Dom Maklerski S.A., Członek Rady Nadzorczej INVISTA S.A.

2001 - 2011 - Udział w Radach Nadzorczych spółek: Zakłady Azotowe w Chorzowie - Holding S.A., "Termowent - Polska Sp. z o.o., Huta Szkła Gospodarczego "ZAWIERCIE" S.A., IQ Medica SA.

2001- Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Łukasz Piasecki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Polcolorit S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Małkiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Barbara Urbaniak - Marconi - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Polcolorit SA | Radom | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »