Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej - raport 172

Raport bieżący nr 172/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie w dniu

25 listopada 2011 roku do spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 10.11.2011r. są: KOPEX - PBSz S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Knurów -Szczygłowice - jako Zamawiający.

Przedmiotem umowy jest : "Wykonanie remontu obudowy szybu IV dla KW S.A. Oddział KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice".

Wartość umowy: 4 724 000,00 zł +VAT.

Termin realizacji umowy: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kary umowne przewidziane w umowie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówienia,

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót i w okresie rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia określonego w protokole odbioru na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej Strony, Strona winna odstąpienia zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

4. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzegł sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 158.981 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 170/2011 z dnia 25.11.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 155/2011 z dnia 17.10.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »