Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że powziął informację o wpływie w dniu 13.01.2012 r. do "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 28.12.2011r. są: Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z

siedzibą w Rybniku jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. KWK Jankowice - jako Zamawiający.

Reklama

Przedmiotem umowy jest : "Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu RYBNIK 850 (z urządzeniem przekładkowym z suwakowym mechanizmem blokującym)"

Wartość ww. umowy wynosi 6.138.311,38 zł netto + VAT.

Termin realizacji: Termin dostawy przedmiotu umowy - 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Termin zapłaty ostatniej raty leasingowej - czerwiec 2015 r.

Kary umowne:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1% wartości umowy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po umownym terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- w wysokości 0,1% wartości umowy za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym na usunięcie wad.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Jako podstawę naliczania kar Strony ustalają wartość brutto umowy wg stawki obowiązującej w dniu naliczenia kary umownej.

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w pkt. 1 i 2 Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł),

wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości

242.990 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie

bieżącym RB Nr 5/2012 z dnia 12.01.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie

ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 5/2012 z dnia

12.01.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w

§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »