Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej.

Raport bieżący nr 14/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 17.01.2012 r. do spółki KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 30.12.2011r. są: KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający.

Przedmiotem umowy jest : Wykonanie remontu obudowy szybu IV dla KW S.A. Oddział KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.

Wartość ww. umowy wynosi 10.782.447,00 zł netto + VAT.

Termin realizacji: 24 miesiące od daty przekazania miejsca rozpoczęcia robót.

Kary umowne:

1. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym w umowie na dzień jej wykonania.

2. W razie nieprzystąpienia do realizacji umowy lub odstąpienia od umowy z winy jednej ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za nieprzystąpienie do realizacji umowy lub odstąpienie od umowy, zobowiązana będzie zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności umownej za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad, jeżeli zwłoka ta wynikać będzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Niezależnie od kar umownych przewidzianych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należnego z tytułu wykonania części umowy.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł),

wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości

253.772 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie

bieżącym RB Nr 6/2012 z dnia 13.01.2012 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie

ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 5/2012 z dnia

12.01.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w

§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »