Reklama

PRIMETECH (PTH): Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Electric Systems S.A. z Kompanią Węglową S.A.

Raport bieżący nr 16/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu przez Kopex Electric Systems S.A. z siedzibą w Chorzowie (spółka pośrednio zależna od Emitenta) podpisanej znaczącej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 11.02.2013 r. są: Kopex Electric Systems S.A. - jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. - jako Zamawiający.

Przedmiotem umowy jest : Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych do Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. w 2013 r.

Wartość umowy wynosi : 827.046,42 zł netto + VAT.

Czas trwania umowy : do 31.12.2013 r.

Kary umowne:

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od dnia 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia.

d) w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu,

e) w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy kary umowne:

a) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

b) w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Zamawiający ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 - 1.350.333 tys. zł),

wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości

148.338 tys. PLN (wraz z aktualną). Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie

ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 82/2012 z dnia

25.05.2012 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w

§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »