Reklama

ELEKTROTI (ELT): Znacząca umowa - zmiana charakteru informacji z poufnej na bieżącą w zw. ze zwiększeniem wartości umowy z jednym podmiotem - raport 12

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w dniu 25.03.2010 r. aneksy do umów zawartych w 2009 roku ze spółką Wojdyła-Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój, których przedmiotem jest:

Reklama

a) wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych (pierwsza umowa),

b) wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. instalacji teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych (druga umowa).

dla zespołu budynków usługowo-biurowych budowie budowanych w ramach inwestycji Wojdyła Business Park we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej.

Przedmiotowe aneksy do ww. umów zwiększają wartość poprzednio zawartych umów - podwyższeniu ulega wartość umowna do kwoty netto:

a) 5.434.966,74 zł, słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 74/100 (pierwsza umowa),

b) 2.260.341,48 zł, słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 48/100 (druga umowa).

Równocześnie z aneksami do ww. umów, Spółka ELEKTROTIM S.A. zawarła z Wojdyła-Budownictwo Sp. z o.o. dwie umowy na prace dodatkowe w ramach przedmiotowej inwestycji.

a) wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. prac dodatkowych w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych - wartość przedmiotu umowy: 822.558,08 zł; słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 8/100 (trzecia umowa)

b) wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. prac dodatkowych w zakresie instalacji teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych - wartość przedmiotu umowy 839.658,52 zł; słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 52/100 (czwarta umowa).

Łączna wartość netto wszystkich umów zawartych z Wojdyła-Budownictwo Sp. z o.o. wynosi: 9.357.524,82 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 82/100)

Termin zakończenia przez ELEKTROTIM S.A. wszystkich robót w ramach inwestycji Wojdyła Business Park ustalony został na dzień 21 maja 2010 r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) - kary umowne - w odniesieniu do umowy o największej wartości (umowa pierwsza i druga):

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

ELEKTROTIM zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu ich usunięcia oraz z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od realizacji umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w umowie.

Strony zastrzegły w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zarząd ELEKTROTIM SA podaje do publicznej wiadomości niniejszą informację ze względu na zmianę charakteru informacji z informacji poufnej, którą objęta była informacja wynikająca z raportu nr 11/2009 z dnia 24.02.2009, na informację bieżącą (spełnienie kryterium uznania umów zawartych za umowy znaczące - § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.).
Andrzej Diakun - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: budownictwo | Raport bieżący | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »