Reklama

NOOBZ (NOB): Znaczne pakiety akcji - raport 1

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PLANTATOR S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2017r. otrzymał zawiadomienia o następującej treści:

I. Zawiadomienie od QubicGames S.A.:

"QubicGames S.A., na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że osiągnęła powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce PLANTATOR S.A.

Reklama

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 6 czerwca 2017r. kupno poza rynkiem regulowanym 183.216 akcji PLANTATOR S.A.;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów: przed zmianą Qubic Games S.A. nie posiadała akcji PLANTATOR S.A.;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 183.216 akcji PLANTATOR S.A., które stanowią 14,66% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniają do 183.216 głosów, stanowiących 14,66% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 głosów, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów.

Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, że Jarosław Kotowski, Juliusz Kopczewski, Krzysztof Szczawiński, QubicGames S.A., Capital Partners Investment I FIZ i CP FIZ, będąc stronami porozumienia, osiągnęły łącznie 100% w ogólnej liczbie głosów w spółce PLANTATOR S.A.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 2 czerwca 2017r. sprzedaż łącznie 200.000 akcji PLANTATOR S.A. i kupno łącznie 200.000 akcji PLANTATOR S.A. na podstawie umów cywilno-prawnych oraz 6 czerwca 2017 r. sprzedaż łącznie 948.558 i kupno łącznie 1.037.358 akcji PLANTATOR S.A. poza rynkiem regulowanym;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów: 1.161.200 akcji PLANTATOR S.A., które stanowiły 92,90% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniały do 1.161.200 głosów, stanowiących 92,90% ogólnej liczby głosów;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.250.000 akcji PLANTATOR S.A., które stanowią 100% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniają do 1.250.000 głosów, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.161.200 akcji PLANTATOR S.A., które stanowiły 92,90% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniały do 1.161.200 głosów, stanowiących 92,90% ogólnej liczby głosów."

II. Zawiadomienie od p. Jarosława Kotowskiego:

"Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że osiągnąłem powyżej 33⅓ % ogólnej liczby głosów w spółce PLANTATOR S.A. z siedzibą w Warszawie.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 2 czerwca 2017r. kupno na podstawie umowy cywilno-prawnej 151.071 akcji PLANTATOR S.A. oraz 6 czerwca 2017 r. kupno poza rynkiem regulowanym 294.590 akcji PLANTATOR S.A.;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów: przed zmianą nie posiadałem akcji PLANTATOR S.A.;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 445.661 akcji PLANTATOR S.A., które stanowią 35,65% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniają do 445.661 głosów, stanowiących 35,65% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 głosów, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów.

Ponadto, w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że jestem stroną porozumienia, którego podmioty posiadają łącznie 100% akcji i głosów PLANTATOR S.A.

Na podstawie art. 87 ust. 3 ww. Ustawy strony porozumienia wskazały QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach do wykonywania obowiązków określonych w ww. ustawie."

III. Zawiadomienie od p. Juliusza Kopczewskiego:

"Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że osiągnąłem powyżej 33⅓ % ogólnej liczby głosów w spółce PLANTATOR S.A. z siedzibą w Warszawie.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 6 czerwca 2017 r. kupno poza rynkiem regulowanym 445.661 akcji PLANTATOR S.A.;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów: przed zmianą nie posiadałem akcji PLANTATOR S.A.;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 445.661 akcji PLANTATOR S.A., które stanowią 35,65% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniają do 445.661 głosów, stanowiących 35,65% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 głosów, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów.

Ponadto, w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że jestem stroną porozumienia, którego podmioty posiadają łącznie 100% akcji i głosów PLANTATOR S.A.

Na podstawie art. 87 ust. 3 ww. Ustawy strony porozumienia wskazały QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach do wykonywania obowiązków określonych w ww. ustawie."

IV. Zawiadomienie od p. Krzysztofa Szczawińskiego:

"Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uprzejmie informuję, że osiągnąłem powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PLANTATOR S.A. z siedzibą w Warszawie.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 6 czerwca 2017 r. kupno poza rynkiem regulowanym 113.891 akcji PLANTATOR S.A.;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów: przed zmianą nie posiadałem akcji PLANTATOR S.A.;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 113.891 akcji PLANTATOR S.A., które stanowią 9,11% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniają do 113.891 głosów, stanowiących 9,11% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 głosów, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów.

Ponadto, w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że jestem stroną porozumienia, którego podmioty posiadają łącznie 100% akcji i głosów PLANTATOR S.A.

Na podstawie art. 87 ust. 3 ww. Ustawy strony porozumienia wskazały QubicGames S.A. z siedzibą w Warszawie do wykonywania obowiązków określonych w ww. ustawie."

V. Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A.:

"TFI Capital Partners S.A.("dalej Towarzystwo”), na podstawie art. art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że zarządzany przez Towarzystwo fundusz Capital Partners Investment I FIZ (dalej "CP Investment I FIZ”) zmniejszył udział poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce PLANTATOR S.A.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 2 czerwca 2017r. sprzedaż na podstawie umowy cywilno-prawnej 200.000 akcji PLANTATOR S.A. oraz 6 czerwca 2017 r. sprzedaż poza rynkiem regulowanym 948.558 akcji PLANTATOR S.A.;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów: 1.161.200 akcji PLANTATOR S.A., które stanowiły 92,90% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniały do 1.161.200 głosów, stanowiących 92,90% ogólnej liczby głosów;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12.642 akcji PLANTATOR S.A., które stanowią 1,01% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniają do 12.642 głosów, stanowiących 1,01% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.161.200 głosów, stanowiących 92,90% ogólnej liczby głosów;

Jednocześnie, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, że zarządzane przez Towarzystwo fundusze zmniejszyły łączny udział poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce PLANTATOR S.A.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 2 czerwca 2017r. sprzedaż 200.000 akcji PLANTATOR S.A. i kupno 48.929 akcji PLANTATOR S.A. na podstawie umów cywilno-prawnych oraz 6 czerwca 2017 r. sprzedaż poza rynkiem regulowanym 948.558 akcji PLANTATOR S.A.;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów: 1.161.200 akcji PLANTATOR S.A., które stanowiły 92,90% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniały do 1.161.200 głosów, stanowiących 92,90% ogólnej liczby głosów;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 61.571 akcji PLANTATOR S.A., które stanowią 4,92% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniają do 61.571 głosów, stanowiących 4,92% ogólnej liczby głosów;

4) -;

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1.161.200 głosów, stanowiących 92,90% ogólnej liczby głosów;

Ponadto, w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, że fundusze zarządzane przez Towarzystwo są stronami porozumienia, którego podmioty posiadają łącznie 100% akcji i głosów PLANTATOR S.A.

Na podstawie art. 87 ust. 3 ww. Ustawy strony porozumienia wskazały QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach do wykonywania obowiązków określonych w ww. ustawie."

VI. Zawiadomienie od Capital Partners S.A.:

"Capital Partners S.A., na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że zmniejszyła udział poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce PLANTATOR S.A.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 6 czerwca 2017r. sprzedaż poza rynkiem regulowanym 88.800 akcji PLANTATOR S.A.;

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udziale w ogólnej liczbie głosów: 88.800 akcji PLANTATOR S.A., które stanowiły 7,10% w kapitale zakładowym PLANTATOR S.A. i uprawniały do 88.800 głosów, stanowiących 7,10% ogólnej liczby głosów;

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: aktualnie Capital Partners S.A. nie posiada akcji PLANTATOR S.A.;

4) -;

5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów;

6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich osób;

7) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2: brak takich głosów;

8) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3: brak takich głosów;

9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 88.800 głosów, stanowiących 7,10% ogólnej liczby głosów."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-07Jarosław KotowskiPrezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »