Reklama

QUMAK (QMK): Znaczny pakiet akcji - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez strony porozumienia - raport 58

Raport bieżący nr 58/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2017r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie, sporządzone na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami-tekst jednolity) dalej: "Ustawa”, przesłane przez Wojciecha Wolnego, zam. w Gliwicach, w imieniu własnym oraz w imieniu:

Reklama

1) IT Works S.A. z siedzibą w Krakowie (31-864) przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego nr 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043721;

2) EUVIC Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej nr 182 wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000289147;

3) EUVIC Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Przewozowej nr 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000512058;

4) Wojciecha Kosińskiego, zam. w Chorzowie

5) Zbigniewa Ciukaja, zam. w Michałowicach

6) Iwony Kudry, zam. w Nadarzynie

7) Euvic Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Przewozowej nr 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejownowy w Gliwicach, wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000233192

zwani dalej jako "Zawiadamiający”, działający jako podmioty, które zawarły ustne porozumienie, spełniające krytera o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5, powiadamiające że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki QUMAK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000019455 (dalej: "Spółka”) w drodze emisji akcji serii L, co miało miejsce w dniu 18 września 2017 r., łączny bezpośredni udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy przedmiotowe zawiadomienie

Zdarzeniem powodującym zmianę udziału była rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, co miało miejsce w dniu 18 września 2017 r. co spowodowało przekroczenie progu 5 proc.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dniem 18 września 2017 roku wskazane poniżej podmioty posiadały następującą liczbę akcji:

a) Wojciech Wolny posiadał bezpośrednio – 56 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,540 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,540 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) IT Works S.A. posiadała bezpośrednio – 110 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 1,060 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,060 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c) Euvic Services sp. z o.o. posiadała bezpośrednio – 119 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 1,147 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,147 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d) Euvic Investments sp. z o.o. posiadała bezpośrednio – 52 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,501 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,501 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

e) Iwona Kudra posiadała bezpośrednio – 140 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 1,349 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,349 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

f) Zbigniew Ciukaj posiadał bezpośrednio – 64 950 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,626 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,626 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

g) Wojciech Kosiński posiadał bezpośrednio – 40 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,386 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,386 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

h) Euvic sp. z o.o. posiadała bezpośrednio - 0 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 18 września 2017 roku wskazanym w pkt 1 powyżej, wskazane poniżej podmioty posiadają następującą liczbę akcji:

a) Wojciech Wolny posiada bezpośrednio – 456 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 1,129 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,129 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

b) IT Works S.A. posiada bezpośrednio – 110 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,272 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,272 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

c) Euvic Services sp. z o.o. posiada bezpośrednio – 319 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,790 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,790 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

d) Euvic Investments sp. z o.o. posiada bezpośrednio – 202 360 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,501 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,501 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

e) Iwona Kudra posiada bezpośrednio – 440 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 1,090 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,090 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

f) Zbigniew Ciukaj posiada bezpośrednio – 114 950 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,285 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,285 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

g) Wojciech Kosiński posiada bezpośrednio – 140 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 0,347 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,347 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

h) Euvic sp. z o.o. posiada bezpośrednio – 1 649 640 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 4,090 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,090 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Według stanu na dzień 18 września 2017 roku oraz na dzień przedmiotowego zawiadomienia nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Zawiadamiający, to jest:

a) Wojciech Wolny;

b) IT Works S.A.;

c) Euvic Services sp. z o.o.;

d) Euvic Investments sp. z o.o.;

e) Iwona Kudra;

f) Zbigniew Ciukaj;

g) Wojciech Kosiński;

h) Euvic sp. z o.o.;

posiadają łącznie 3 431 950 akcji Spółki, reprezentujących 8,50 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 8,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczają bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie – Art. 70 pkt 1


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-20Wojciech Włodarczykp.o. Prezesa ZarząduWojciech Włodarczyk
2017-09-20Monika PonaradProkurentMonika Ponarad

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »