INTERCARS (CAR): Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2010 rok dokonana przez Radę Nadzorczą - raport 13

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Inter Cars S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2011 r., w sprawie oceny sytuacji Spółki za rok 2010.

"Niniejsza uchwała stanowi zwięzłą ocenę sytuacji Inter Cars S.A. przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę. Rada Nadzorcza dokonała tej oceny na podstawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz informacji uzyskanych przez Radę przy wykonywaniu jej statutowych zadań.

Reklama

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia zrealizowane przez Zarząd w 2010 roku, do których zaliczyć należy m.in. dynamiczny rozwój podstawowej działalności grupy kapitałowej, jaką jest dystrybucja części zamiennych do samochodów oraz pojazdów użytkowych. Oferta spółki obejmuje również wyposażenie warsztatowe oraz części do motocykli i tuningu. Inter Cars oferuje najszerszy asortyment części samochodowych w Europie Wschodniej. Sieć dystrybucyjna Inter Cars S.A. liczy 140 filii w kraju i 82 poza jego granicami. Poprzez rozbudowę sieci sprzedaży, spółka stale poszerza ofertę towarową oraz wprowadza nowe formy wspierające sprzedaż. Rok 2010 to kolejny rok dynamicznego rozwoju działalności spółek zależnych Inter Cars S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również sytuację ekonomiczną Spółki poprzez zachowanie płynności finansowej i zdolności regulowania zobowiązań.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Inter Cars S.A. i Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2010 r. zawiera niezbędne informacje dotyczące ich funkcjonowania w tym roku obrotowym i Rada oceniła je pozytywnie. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta - spółkę KPMG Audyt sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniu pozytywną opinię. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem rewidenta dotyczącą zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i nie zgłosiła żadnych uwag. Tym samym Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółki Inter Cars S.A. za rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2010, na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę - 1.277.225 tys. złotych, rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 46.004 tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.904 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2.332 tys. złotych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości. Sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, co obliguje je - od chwili wejścia w posiadanie takich informacji do momentu publikacji sprawozdań finansowych - do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, stanowiących podstawę tych sprawozdań. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Pion Finansowy oraz Dyrektorzy Pionów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe raporty z informacją zarządczą analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd skutecznie realizuje założenia strategiczne Grupy Kapitałowej. W minionym roku nastąpił dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży. Pozytywne wyniki spowodowane są wciąż rosnącym popytem na rynku polskim oraz konsekwentnym rozwojem spółek zagranicznych. Rozpoznawalność marki "Inter Cars" wpłynęła na pozyskanie nowych klientów oraz na rozwój działalności operacyjnej. Poszerzono znacznie ofertę towarową oraz wprowadzono nowe formy wspierające sprzedaż.

W opinii Rady Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia korzystnych wyników Grupy Kapitałowej. Dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę głównych celów strategicznych. Jednocześnie Rada Nadzorcza pragnie zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki Inter Cars S.A. za wykonanie czynności w roku obrotowym 2010."

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
Piotr Kraska - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »