Reklama

CALATRAVA (CTC): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 39/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd Spółki I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariusza Spółki Pawła Narkiewicza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 11 czerwca 2010 r. zwołuje na dzień 22 lipca 2010 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Arkuszowej 39, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 6 lipca 2010 roku.

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ (tj. nie później niż 7 lipca 2010r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,

3. rodzaj i kod akcji,

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5. wartość nominalną akcji,

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8. cel wystawienia zaświadczenia,

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Arkuszowej 39 na trzy dni przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 19 lipca 2010r. Akcjonariusz może przeglądać listę w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który ma być przesłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pełnomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, pocztą elektroniczną na adres biuro_zarzadu@ibsystem.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin odbycia NWZ, tj. do dnia 21 lipca 2010 r. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 1 lipca 2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: I&B System S.A., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 2 lipca 2010 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: I&B System S.A., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej: www.ibsystem.pl.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ, wypowiadanie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 4022 § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać informacje dotyczące NWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy ul. Arkuszowej 39 w Warszawie oraz na stronie internetowej Spółki: www.ibsystem.pl

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z NWZ lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: I&B System S.A. ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu I&B System S.A.

Zarząd I&B System S.A. informuje, że na dzień ogłoszenia zwołania NWZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 142.925.000 (słownie: sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk i odpowiada to liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał NWZ:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera ............................................. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: """"".

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 22 lipca 2010 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

10.Wolne wnioski..

11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 22 lipca 2010 r.

w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.

3. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:

a. składanie zleceń maklerskich,

b. zawieranie transakcji pakietowych,

c. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,

d. ogłoszenie wezwania.

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15.000.000 (piętnaście milionów złotych).

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 15.200.000 zł (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 4 NWZ z dnia 22 lipca 2010 r.

Uzasadnienie wnioskującego

W obliczu strategicznych zmian zachodzących w spółce związanych z (1) określeniem nowej formuły działalności, tj. przekształceniem w firmę inwestycyjną (2) finalizacją procesu zakupu Imagis S.A. (3) budową silnej bazy kapitałowej; otwarcie programu skupu akcji własnych na zaproponowanych warunkach stanowi ich logiczną kontynuację, leżącą w najlepszym interesie wszystkich akcjonariuszy.

W opinii wnioskującego podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest również utrzymującym się od dnia 4 czerwca 2008 roku kursem akcji poniżej ich wartości nominalnej, tj. 0,50 zł stanowiącym o dużej atrakcyjności ich nabycia.

Nabycie akcji związane jest z zamiarem ich przeznaczenia do dalszej odsprzedaży bądź też wymiany na udziały przejmowanych podmiotów.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki odwołuje Pana _________________ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Pana ________________ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 22 lipca 2010 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 14 pkt f) statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w następujący sposób:

a. Przewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości _________ zł

b. Wiceprzewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości ________ zł

c. Członkowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości _______ zł

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu Spółek handlowych.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż koszty zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi _________________.

Podstawa prawna: art. 38.1 pkt 1 RMF
Marcin Niewęgłowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »