Reklama

EMCINSMED (EMC): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 85

Raport bieżący nr 85/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 10 stycznia 2011 r. o godzinie 10.00 we Wrocławiu w biurze spółki przy ul. Pilczyckiej 144-148.

OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10.01.2011 r. o godzinie 10.00 we Wrocławiu w biurze spółki we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-148.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

7. Podjecie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Spółki oraz zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia (to jest do dnia 20.12.2010 r., na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl).

Zarząd ogłosi na stronach internetowych Spółki (www.emc-sa.pl) niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres: biuro@emc-sa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w drodze elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia poprzez przesłanie dowodu udzielenia pełnomocnictwa na adres: biuro@emc-sa.pl.

Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się przy użyciu formularza, którego wzór dostępny będzie na stronie internetowej Spółki (www.emc-sa.pl).

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przypada na dzień 25.12.2010 r. (szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia).

Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:

1. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

2. uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim PKO BP SA w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

3. akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

4. pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach a-c.

Osoby o których mowa w wyżej są zobowiązane na Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS akcjonariusza, pełnomocnictwa (udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej).

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał oraz uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki - www.emc-sa.pl.

Dokumentacja ta dostępna będzie również w biurze Spółki mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »