ERG (ERG): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 23

Raport bieżący nr 23/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie wniosku złożonego do spółki przez akcjonariusza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu 31 grudnia 2012 roku, o godz. 9.30, w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6

Reklama

Porządek obrad zgromadzenia

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Sporządzenie listy obecności

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany §24 Statutu Spółki

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

11. Wolne wnioski

12. Zamkniecie Zgromadzenia

Informacje dodatkowe:

-Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy ERG S.A. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

-Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy ERG S.A. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

-Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

-Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa, informując o danych osobowych pełnomocnika oraz treści pełnomocnictwa, w drodze wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Spółki: erg@erg.com.pl

-Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

-Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

-Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. 15 grudnia 2012 r., które zgłosiły, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

-Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z pełnym tekstem dokumentacji Walnego Zgromadzenia, w tym z listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w Biurze Zarządu mieszczącym się w Dąbrowie Górniczej, ul. Chemiczna 6, na 3 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. od dnia 28 grudnia 2012r., w godzinach od 10:00 do 15:00. Akcjonariusz ERG S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

-Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zostaną również udostępnione na stronie internetowej Spółki: http://www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,walne_zgromadzenie

-Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

-Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERG S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

-Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Marcin Agacki - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Nadzwyczajni | zgromadzenie | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »