Reklama

URSUS (URS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 28

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 oraz § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd spółki URSUS S.A. w Lublinie informuje o zwołaniu na dzień 7 października 2015 r., na godz. 11:00 w Lublinie przy ul. Frezerów 7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A., z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii P.

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii Q i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 2.

8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii Q posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii 2. uprawniających do objęcia akcji Spółki serii Q oraz w sprawie zmiany statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiany brzmienia § 7 a Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 21 września 2015 r.

I. Prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami URSUS S.A. na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniu 21 września 2015 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu).

2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. po dniu 21 września 2015 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t. ze zm.).

4. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Frezerów 7 w Lublinie od dnia 2 października 2015 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który Lista powinna być wysłana.

II. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 16 września 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki przeznaczony do obsługi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: akcjonariusz@ursus.com

2. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 września 2015 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Do żądania dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

III. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie, na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki akcjonariusz@ursus.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie www.ursus.com

2. Do żądania dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Podobnie jak w pkt II.3 do zgłoszenia winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwał, załączając do zgłoszenia świadectwo/a depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

3.Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: akcjonariusz@ursus.com najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego Akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5.Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.

6. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności, chyba że jest udzielone w formie elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien złożyć wydruk pełnomocnictwa).

7. Pozostałe wymogi dotyczące pełnomocnictw, pełnomocników oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

a. pełnomocnictwo powinno wskazywać mocodawcę, pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa, a także rodzaj dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika;

b. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

c. w przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik składa pełnomocnictwo główne oraz pełnomocnictwo substytucyjne;

d. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

e. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;

f. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

g. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza;

h. wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ursus.com

8. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 października 2015 r. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

VI. Sposób i miejsce uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projektów uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał i uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczona od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ursus.com. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania im odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

VII. Adres strony internetowej, na której Spółka udostępnia informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ursus.com

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu spoczywa na Akcjonariuszu.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Proponowane zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości zamierzone zmiany Statutu:

a) Paragrafowi 7 Statutu Spółki, który brzmi:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.180.000,00 (czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 41.180.000 (czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, na które składa się:

a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii A od numeru A 0000001 (jeden) do numeru A 0700000 (siedemset tysięcy),

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B od numeru B 0000001 (jeden) do numeru B 0400000 (czterysta tysięcy)

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C od numeru C 0000001 (jeden) do numeru C 0800000 (osiemset tysięcy),

d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D od numeru D 0000001 (jeden) do numeru D 0600000 (sześćset tysięcy),

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E od numeru E 0000001 (jeden) do numeru E 0900000 (dziewięćset tysięcy),

f) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F od numeru F 0000001 (jeden) do numeru F 0320000 (trzysta dwadzieścia tysięcy),

g) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii G od numeru G 0000001 (jeden) do numeru G 0600000 (sześćset tysięcy),

h) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H od numeru H 0000001 (jeden) do numeru H 0360000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy),

i) 4.000.000 (cztery milionów) akcji serii I od numeru I 0000001 (jeden) do numeru I 4000000 (cztery miliony),

j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J od numeru J 0000001 (jeden) do numeru J 6000000 (sześć milionów),

k) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii K od numeru K 0000001 (jeden) do numeru K 7500000 (siedem milionów pięćset tysięcy),

l) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii N od numeru N 0000001 (jeden) do numeru N 4000000 (cztery miliony),

m) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii O od numeru O 00000001 (jeden) do O 15000000 (piętnaście milionów).

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, ,I, J, K, N, O zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O.

proponuje się nadać nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 41 180 001 zł (czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy jeden złoty ) do 45 280 000 zł (czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: od 41 180 001 zł (czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy jeden) do 45 280 000 (czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, na które składa się:

a) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii A od numeru A 0000001 (jeden) do numeru A 0700000 (siedemset tysięcy),

b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B od numeru B 0000001 (jeden) do numeru B 0400000 (czterysta tysięcy)

c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C od numeru C 0000001 (jeden) do numeru C 0800000 (osiemset tysięcy),

d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii D od numeru D 0000001 (jeden) do numeru D 0600000 (sześćset tysięcy),

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E od numeru E 0000001 (jeden) do numeru E 0900000 (dziewięćset tysięcy),

f) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F od numeru F 0000001 (jeden) do numeru F 0320000 (trzysta dwadzieścia tysięcy),

g) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii G od numeru G 0000001 (jeden) do numeru G 0600000 (sześćset tysięcy),

h) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H od numeru H 0000001 (jeden) do numeru H 0360000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy),

i) 4.000.000 (cztery milionów) akcji serii I od numeru I 0000001 (jeden) do numeru I 4000000 (cztery miliony),

j) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii J od numeru J 0000001 (jeden) do numeru J 6000000 (sześć milionów),

k) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii K od numeru K 0000001 (jeden) do numeru K 7500000 (siedem milionów pięćset tysięcy),

l) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii N od numeru N 0000001 (jeden) do numeru N 4000000 (cztery miliony),

m) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii O od numeru O 00000001 (jeden) do O 15000000 (piętnaście milionów),

n) od 1 (jednej) do 4 100 000 (czterech milionów stu tysięcy) akcji serii P od numeru P 0000001 (jeden) do P 4100000 (cztery miliony sto tysięcy).

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, ,I, J, K, N, O, P zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P.”

b) Paragrafowi 7a Statutu Spółki, który brzmi:

§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje podzielone na nie więcej niż 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii O, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).

3. Akcje Serii O mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. emitowanych na podstawie uchwały nr 24/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. z prawem do objęcia akcji Spółki Serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1.

proponuje się nadać nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę 8 900 000 zł (osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje podzielone na nie więcej niż 8 900 000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii Q, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8 900 000 zł (osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych).

3. Akcje Serii Q mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii 2. emitowanych na podstawie uchwały nr 8/2015 z dnia 7 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii 2. z prawem do objęcia akcji Spółki Serii Q oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 2.”

c) Proponuje się dodać paragraf 7 b o następującym brzmieniu:

"§ 7b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych).

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, a także inne uchwały związane z realizacją ww. upoważnienia nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem dwóch lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11/2015 z dnia 7 października 2015r.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje również w zamian za wkłady niepieniężne.

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

6. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

a) wydania akcji w formie dokumentu;

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.”

d) Proponuje się dodać paragraf 7 c, o następującym brzmieniu:

"§ 7 c

Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w § 7 b Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w niniejszym paragrafie powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-10Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-09-10Jan WielgusCzłonek Zarządu
2015-09-10Wojciech ZachorowskiCzłonek Zarządu
2015-09-10Abdullah AkkusCzłonek Zarządu
2015-09-10Marek Włodarczyk Członek Zarządu
2015-09-10Marcin MatusewiczProkurent
2015-09-10Agnieszka Wiśniewska Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »