Reklama

PROTEKTOR (PRT): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent” lub "Spółka” lub "PRT”), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych ("ksh”), w związku z uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w trybie §24 ust. 2 Statutu Spółki oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) [Dz. U. 2018, poz. 757] informuje, że na dzień 24 kwietnia 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 10.00 w Warszawie, w hotelu "Ibis Warszawa Stare Miasto” (ul. Muranowska 2) sala Gaston, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (rozszerzenie przedmiotu działalności),

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki,

8) Wolne wnioski,

9) Zamknięcie Zgromadzenia.

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Zgodnie z art. 4022 ksh Zarząd PRT przekazuje informacje dotyczące udziału

w Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej także "WZ”):

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 ksh). Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej dedykowany WZ: walne.zgromadzenia@protektorsa.pl

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenia@protektorsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 ksh). Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 ksh).

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 ksh). Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 ksh). Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników (art. 412 § 2 ksh). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 ksh).

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza (art. 402³ § 3 pkt 1 ksh), w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osoba prawną, powinno zawierać takie dane jak firma, siedziba, oraz numer KRS osoby prawnej oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających

w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Wzory pełnomocnictw udzielanych

w formie elektronicznej znajdują się pod adresem internetowym: www.protektorsa.pl

w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenia@protektorsa.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna) (art. 412¹ § 4 ksh).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa (art. 412¹ § 5 ksh). Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZ, tj. do końca dnia 23 kwietnia 2019 roku.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 pkt 2 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4111 § 1 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczne.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 kwietnia 2019 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

8. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (art. 4061 § 1 ksh).

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz- nie wcześniej niż po ogłoszeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 9 kwietnia 2019 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki (art. 4063 § 2 ksh). Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 4063 § 3 KSH powinno zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

8. Lista akcjonariuszy:

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od 18 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych

do uczestnictwa w WZ. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia (art. 407 § 1 ksh) lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 ksh).

9. Dostęp do dokumentacji:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na WZ, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin lub na stronie internetowej Spółki www.protektorsa.pl. w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenie (art. 4023 § 1 pkt 3 ksh).

10. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki:

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.protektorsa.pl w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenie. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: walne.zgromadzenia@protektorsa.pl.

III. Realizując obowiązek określony w art. 402³ § 1 pkt 2 ksh, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 19.021.600 (słownie: dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane przez PROTEKTOR S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-27Andrzej Filip WojciechowskiPrezezs Zarządu
2019-03-27Sławomir BaniakCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Nadzwyczajni

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »