Reklama

EFEKT (EFK): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 42

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.665.150,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także "Zgromadzeniem” lub "NWZA”), które odbędzie się dnia 23 grudnia 2019 roku o godzinie 17:00 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii EE realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;

7. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Efekt S.A. informuje, iż zgodnie Kodeksem spółek handlowych w szczególności z art. 402² dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad NWZA obowiązują następujące zasady:

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA.

Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem NWZA, tj. do dnia 2 grudnia 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki – wza@efektsa.pl

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1., powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, będący osobami fizycznymi, powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego (dalej także jako: "KC”) akcjonariusz/akcjonariusze powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZA zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki – wza@efektsa.pl ), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZA.

6. W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

III. Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika

7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

9. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

10. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: wza@efektsa.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź – w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.

11. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZA określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

12. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402 KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.starhedge.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

13. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZA spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, zastosowanie znajdą poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZA;

2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

IV. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

14. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Informacja o możliwości i sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

15. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Informacja o możliwości i sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

16. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

17. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA przypada, zgodnie z KSH, na szesnaście (16) dni przed datą NWZA, tj. na dzień 7 grudnia 2019 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

VIII. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

18. Prawo uczestniczenia w NWZA, stosownie do art. 406/1 KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą NWZA, tj. w Dniu Rejestracji.

20. Akcje Spółki na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. 7 grudnia 2019 roku, i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji (wedle wyboru akcjonariusza):

1. u notariusza;

2. w wybranym przez akcjonariusza banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Geograficznym. W zaświadczeniu wykazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji.

21. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki, prowadzonej przez Zarząd Spółki, w Dniu Rejestracji.

22. Rekomenduje się akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela odebranie wystawionego na ich żądanie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z tym że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaświadczenia, a treścią Wykazu KDPW udostępnionego Spółce, o dopuszczeniu akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu względnie o liczbie akcji, z jakich akcjonariusz uprawniony będzie wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, decydować będzie treść Wykazu KDPW.

IX. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki, wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał

23. Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki: www. efektsa.pl. w zakładce: Relacje Inwestorskie – Raporty.

24. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@efektsa.pl

25. Ryzyko komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz korzystający z elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej drogi przekazu.

X. Przetwarzanie danych osobowych (w związku z wejściem w życie z dn. 25.05.2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

W zakresie, w jakim w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia następuje przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Spółka, tj. Korporacja Gospodarcza "efekt” S.A., 31-323 Kraków, ul. Opolska 12, w której działa inspektor ochrony danych osobowych, kontakt: iod@efektsa.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji praw korporacyjnych związanych ze zwołaniem, uczestnictwem oraz wykonywaniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

1) konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych związanych ze zwołaniem oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [art. 6 ust. 1 lit c) RODO];

2) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego zwołania, odbycia Walnego Zgromadzenia, podjęcia oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, ustaleniem, dochodzeniem, obroną w związku z ewentualnymi roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanych w zakresie obsługi Walnego Zgromadzenia oraz uprawnionym organom nadzoru rynku kapitałowego.

W przypadku pozyskania danych osobowych będą one przechowywane przez czas trwania Spółki, a osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do tych danych, ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki jest wymogiem ustawowym, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania pod rygorem braku możliwości realizacji uprawnień.

Podstawa prawna:

art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »