Reklama

EFEKT (EFK): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 5

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.665.150,00 PLN opłaconym w całości _zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka , działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwane dalej także "Zgromadzeniem" lub "NWZA", które odbędzie się dnia 11 marca 2020 roku o godzinie 18:00 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

6. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Efekt S.A., zgodnie Kodeksem spółek handlowych w szczególności z art. 402² k.s.h., przedstawia poniższy opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w spółce akcyjnej publicznej:

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwane dalej także "NWZA”)

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem NWZA, tj. do dnia 19 lutego 2020 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki – wza@efektsa.pl

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1., powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, będący osobami fizycznymi, powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego (dalej także jako: "KC”) akcjonariusz/akcjonariusze powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Jeśli z kolei żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo kopie dokumentów jak w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi lub jak w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz kopię dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 22 lutego 2020 roku, ogłosić zmiany porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Świadectwo depozytowe przedłożone przez akcjonariusza (-szy) żądającego (-ch) uzupełnienia porządku obrad winno odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi a ponadto z treści świadectwa winno wynikać, że jest ono ważne co najmniej do dnia 22 lutego 2020 roku.

3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZA zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki – wza@efektsa.pl ), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZA.

6. W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

III. Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika

7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

9. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

10. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: wza@efektsa.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź – w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.

11. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu apostille, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZA określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

12. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402 KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.starhedge.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

13. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZA spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, zastosowanie znajdą poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZA;

2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

IV. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

14. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Informacja o możliwości i sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

15. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Informacja o możliwości i sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

16. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

17. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA przypada, zgodnie z KSH, na szesnaście (16) dni przed datą NWZA, tj. na dzień 24 lutego 2020 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

VIII. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

18. Prawo uczestniczenia w NWZA, stosownie do art. 406/1 KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą NWZA, tj. w Dniu Rejestracji.

19. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA (tj. nie wcześniej niż w dniu 11 lutego 2020 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 25 lutego 2020 roku), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZA.

20. Akcje Spółki na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. 24 lutego 2020 roku, i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji (wedle wyboru akcjonariusza):

1. u notariusza;

2. w wybranym przez akcjonariusza banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Geograficznym. W zaświadczeniu wykazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji.

21. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki, prowadzonej przez Zarząd Spółki, w Dniu Rejestracji.

22. Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż w przypadku akcjonariuszy posiadających zdematerializowane akcje na okaziciela, uprawnione do udziału w NWZA będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 24 lutego 2020 roku; oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA, tj. 11 lutego 2020 roku, i nie później niż do 25 lutego 2020 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA.

23. Zarząd Spółki ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA na podstawie księgi akcji lub zaświadczeń złożonych w Spółce zgodnie z pkt 20 powyżej oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZA.

24. Na trzy (3) dni robocze przed terminem NWZA tj. 6 marca 2020 r w siedzibie Spółki, tj. w Krakowie (31-323) przy ul. Opolskiej 12 w recepcji Spółki, w godz. 9.00 -15.30, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA.

25. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA – nieodpłatnie lub pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

26. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres wza@efektsa.pl w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

27. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki w sposób wskazany w pkt 2 oraz 3 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA lub świadectwa depozytowego.

28. Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZA (względnie ich pełnomocnicy) proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad NWZA. Dokumentacja oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione NWZA, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.efektsa.pl od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZA, zgodnie z art. 4023 §1 pkt 3) oraz pkt 4) KSH – tj. od dnia 10 lutego 2020 roku.

29. Ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.efektsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ Raporty.

IX. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki, wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał

30. Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki: www. efektsa.pl. w zakładce: Relacje Inwestorskie – Raporty.

31. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@efektsa.pl

32. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Podstawa prawna:

art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-10Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »