Reklama

CCENERGY (CCE): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KAREN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 398, art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2010 r., o godz. 12:00, w Warszawie - w biurze Spółki przy ul. Marynarskiej 21.

Reklama

Porządek obrad zgromadzenia:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu: Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.

12.Wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad.

Spółka na podstawie art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych przekazuje Informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1.Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: karen@karen.com.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem tego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: karen@karen.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3.Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 4023 ksh na stronie internetowej http://inwestorski.karen.pl/. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: Karen@karen.com.pl

najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać druk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub Spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5.Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.

7.Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 6 kwietnia 2010 roku, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

8.Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

9.Akcjonariusz Spółki dysponujący zdematerializowanymi akcjami na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli:

a.na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 6 kwietnia 2010 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz

b.w terminie pomiędzy 26.03.2010 r. a 7.04.2010 r. złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

10.Akcjonariusz Spółki uprawniony z akcji imiennych, któremu przysługuje prawo głosu, ma prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli jest wpisany do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 6 kwietnia 2010 roku.

11.Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na podstawie księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę w siedzibie Spółki oraz żądać jej odpisu za zwrotem koszów jego sporządzenia. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

12.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub na stronie internetowej http://inwestorski.karen.pl/.

13.Spółka będzie udostępniała wszelkie Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://inwestorski.karen.pl/

Załączniki:

Plik;Opis

FORMULARZ do glosowania NWZA.pdf;Formularz zgłoszeniowy na NWZA 220410

informacja o liczbie akcji.pdf;Informacja o liczbie akcji

projekt uchwał NWZA.pdf;Projekty uchwał na NWZA 220410

wzor pelnomocnictwa.pdf;Wzór pełnomocnictwa


Jacek Piotrowski - Prezes Zarzadu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »