MABION (MAB): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 18

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie , ul. Józefów nr 9, 99-300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340462, NIP 775-256-13-83, o kapitale zakładowym 690.000,00 złotych, opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2012, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w hotelu Marriott Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.

Reklama

Poniżej treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE ZARZĄDU MABION SPÓŁKA AKCYJNA

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów nr 9, 99 - 300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340462, NIP 775-256-13-83, o kapitale zakładowym 690.000,00 złotych, opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2012 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Hotelu Marriott w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 65/79

w Warszawie, w sali Syrena.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od spółki Ruch Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim za cenę 1.900.000,00 (jeden milion dziewięćset tysięcy) złotych netto powiększoną o podatek VAT.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

w drodze publicznej emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J oraz zmiany Statutu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii I do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 19 marca 2012 roku ("Dzień Rejestracji"). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj.

w Dniu Rejestracji przypadającym na 19 marca 2012 roku.

W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które złożą dokumenty akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 19 marca 2012 roku i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą złożyć zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w Alior Bank Spółka Akcyjna Oddział W Łomiankach (ul. Warszawska 98, 05 - 092 Warszawa) lub w Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. (Mercurius Securities) (ul. Śmiała 26, 01 - 523 Warszawa).

W przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 8 marca 2012 roku do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 20 marca 2012 roku, przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy

i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie: (i) wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej "KDPW"), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zaświadczeń

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) złożonych dokumentów akcji, oraz (iii) księgi akcyjnej.

Na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 29 - 30 marca i 2 kwietnia 2012 roku, w godzinach od 8:00 do 15:00, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ulicy Józefów nr 9 w Kutnie.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj.

w dniach 29 - 30 marca i 2 kwietnia 2012 roku, akcjonariusz Spółki może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres: info@mabion.eu. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza. Do żądania powinny zostać załączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia odpisu

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z pkt (i) i (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika,

a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

IV. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw

w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 marca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ulicy Józefów nr 9 w Kutnie lub w postaci elektronicznej przesłane na adres e-mail: info@mabion.eu.

Do ww. żądania powinno zostać załączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia odpisu

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z pkt (i) i (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika,

a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

V. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki przy ulicy Józefów nr 9 w Kutnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: info@mabion.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądania powinno zostać załączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia odpisu

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z pkt (i) i (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika,

a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

VI. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji

w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: info@mabion.eu.

Spółka zastrzega, że ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłącznie akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji

w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w siedzibie Spółki przy ulicy Józefów nr 9 w Kutnie o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.

VII. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości.

Przedstawiciel akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dodatkowo, oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność

z oryginałem aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnik akcjonariusza zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu:

(i) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej: (i) dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną); oraz (ii) oryginału pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem;

(ii) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej: dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną).

Pełnomocnictwo oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu,

w zakładce: "��walne zgromadzenia’. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@mabion.eu. najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 kwietnia 2012 rok, do godziny 15:00. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez akcjonariusza

i zawierające co najmniej te same dane i informacje, co umieszczone w ww. formularzu, oraz:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia odpisu

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu list obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu list obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentacji pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza

i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego

w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może na zwrotnym pytaniu

w formie elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego

w postaci elektronicznej.

IX. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki pod adresem: ulica Józefów nr 9, Kutno, w godzinach od 8:00 do 15:00, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: "��walne zgromadzenia’.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: "walne zgromadzenia".

XII. Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą w języku polskim.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu projekty uchwał.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) oraz 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Plik;Opis

Załączniki

Dokument.doc
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Nadzwyczajni | zgromadzenie | akcjonariusze | Emitent | Mabion S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »