Reklama

CNT (CNT): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Energopol - Południe" S.A. na dzień 7 stycznia 2013 roku.

Raport bieżący nr 66/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 §1, art. 398, art. 402(1) w zw. z art. 400 § 1 i art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "Ksh"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie" lub "NWZ") na dzień 7 stycznia 2013 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść projektowanych zmian, w zakresie zgodnym z wnioskiem złożonym przez Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, złożonym Zarządowi Spółki w dniu 3 grudnia 2012 roku:

dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Spółka działa pod firmą "Energopol - Południe" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: "Energopol - Południe" S.A.

proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. Spółka działa pod firmą "..." Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: "..." S.A.

dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo - badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków - PKD 08.11.Z,

2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z,

3) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,

4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,

5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,

6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z,

7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,

8) Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,

9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z,

10) Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z,

11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z,

12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z,

13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91.Z,

14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,

15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,

16) Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,

17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z,

18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

19) Tynkowanie - PKD 43.31.Z,

20) Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,

21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,

22) Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,

23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,

24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,

25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,

26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,

27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z,

28) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,

29) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,

32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,

33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,

34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z,

35) Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,

36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z.

37) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki uwzględniające dodanie w § 8 pkt 38-63:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo - badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków - PKD 08.11.Z,

2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z,

3) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,

4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,

5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,

6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z,

7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z,

8) Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,

9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z,

10) Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z,

11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z,

12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z,

13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91.Z,

14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z,

15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z,

16) Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,

17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z,

18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

19) Tynkowanie - PKD 43.31.Z,

20) Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z,

21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z,

22) Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z,

23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z,

24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,

25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z,

26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,

27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z,

28) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,

29) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,

32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,

33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,

34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z,

35) Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,

36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z.

37) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10 Z)

39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20 Z)

40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z)

41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90 Z)

42) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z)

43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z)

44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z)

45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z)

46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11 Z)

47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99 Z)

48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 20.59 Z

49) Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11 Z

50) Przesyłanie energii elektrycznej - PKD 35.12 Z

51) Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13 Z

52) Wytwarzanie paliw gazowych - PKD 35.21 Z

53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22 Z

54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11 Z

55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12 Z

56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21 Z

57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22 Z

58) Demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31 Z

59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32 Z

60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00 Z

61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75 Z

62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77 Z

63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09 Z

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, treść projektów uchwał na NWZ zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 7 stycznia 2013 roku.

2. Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2013 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu "Energopol - Południe" S.A. zwołanemu na dzień 7 stycznia 2013 roku, znajduje się od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ tj. od 7 grudnia 2012 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.energopolpoludnie.eu

Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie i porządek_NWZ_07.01.2013.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 7 stycznia 2013 roku.

Projekty uchwał_NWZ_07.01.2013.pdf;Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2013 roku.


Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »