Reklama

KOMPUTRON (KOM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik SA. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Termin i miejsce Zgromadzenia.

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 03 stycznia 2012 roku, o godzinie 12.00, w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej nr 37.

Reklama

II. Porządek obrad.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w Przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

III. Opis procedur.

a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej 21 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w dniu 13 grudnia 2011 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem tego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

e. Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, to jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych przez Spółkę w tym celu.

Oddanie prawa głosu drogą korespondencyjną wymaga zgłoszenia takiego zamiaru na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres email ewa.buczkowska@komputronik.pl najpóźniej do Dnia Rejestracji. Do zgłoszenia należy dołączyć - w zależności od wybranej formy zgłoszenia - oryginały lub scany dokumentów umożliwiających identyfikację akcjonariusza.

Głosowanie drogą korespondencyjną za pomocą poczty tradycyjnej wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza wraz z oryginałami dokumentów umożliwiających identyfikację akcjonariusza

Dokumentami identyfikującymi akcjonariusza są: dokument lub dokumenty tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w przypadku akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną dodatkowo: odpis (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, pisemne pełnomocnictwo oraz aktualny na dzień wydania pełnomocnictwa odpis z właściwego rejestru (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji jego tożsamości, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/ udostępnia się do pobrania formularz do głosowania korespondencyjnego. Spółka zastrzega, że:

1.akcjonariusz oddający głos drogą korespondencyjną ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy udziału w Zgromadzeniu, w tym opóźnień w dostarczeniu przesyłki pocztowej,

2. głos oddany droga korespondencyjną w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w innej formie niż na formularzu lub bez uprzedniego zgłoszenia takiego zamiaru, będzie nieważny.

3. przy obliczaniu kworum i wyników głosowania uwzględnia się te głosy korespondencyjne, które dotrą do niej nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zgromadzeniu.

f. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

h. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania przy środków komunikacji elektronicznej.

II. Dzień rejestracji.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. na dzień 18 grudnia 2011 roku.

III. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 19 grudnia 2011 roku, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,

3. rodzaj i kod akcji,

4. siedzibę i adres spółki Komputronik S.A.

5. wartość nominalną akcji,

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8. cel wystawienia zaświadczenia,

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie spółki na trzy dni przed NWZA oraz udostępniana jest w tym okresie na pisemne żądanie akcjonariusza kierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl. Akcjonariusze powinni udokumentować fakt posiadania akcji. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać skierowane na adres ewa.buczkowska@komputronik.pl.

IV. Sposób uzyskania informacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37.

V. Wskazanie adresu strony internetowej.

Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne również na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.komputronik.com/pl/relacje_inwestorskie/raporty_biezace/

Załączniki:

Plik;Opis

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO.pdf;Formularz do głosowania korespondencyjnego.

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf;Formularz do głosowania przez pełnomocnika.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA- osoba prawna lub jednostka organizacyjna.pdf;Formularz pełnomocnictwa- osoba prawna i jednostka organizacyjna.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA-osoba fizyczna.pdf;Formularz pełnomocnictwa- osoba fizyczna.

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał.pdf;Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał.


Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »