Reklama

MDIENERGIA (MDI): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) - raport 18

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 ("KSH”) oraz w związku z treścią §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia S.A., które odbędzie się w dniu 9 marca 2016 roku o godzinie 11:00 w Warszawie w siedzibie Spółki, adres: Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zmiany przedmiotu działalności Spółki;

b) zmiany Statutu Spółki;

c) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

d) zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;

e) uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 4022 Ksh Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące

akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 22 lutego 2016 roku (Dzień Rejestracji).

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 22 lutego 2016 roku, oraz zwróciły się w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(tj. w dniach 4 marca, 7 marca i 8 marca 2016 r.). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mdienergia.pl.

4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Dokumentacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MDI Energia S.A., będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mdienergia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki winna być kierowana na adres e-mail: biuro@mdienergia.pl.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi MDI Energia S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lutego 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@mdienergia.pl. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie.

Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@mdienergia.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mdienergia.pl.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

c) imię i nazwisko pełnomocnika,

d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,

f) datę udzielenia pełnomocnictwa,

g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.mdienergia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd MDI Energia S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 ww. ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Zawiadomienie winno być złożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa głosu. W przypadku opisanym powyżej pełnomocnik najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przedłożenia Spółce dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiązku jeszcze nie upłynął. Brak przedłożenia dokumentacji skutkować będzie pozbawieniem pełnomocnika prawa do wykonywania prawa głosu.

Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

MDI Energia S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

MDI Energia S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. jest dzień 22 lutego 2016 roku ("Dzień Rejestracji”).

Zmiana Statutu:

1. obecne brzmienie Artykułu 7 ust.7.1. Statutu Spółki:

"7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) Działalność holdingów finansowych,

b) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

c) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, pozostałe formy udzielania kredytów,

d) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

e) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.”

zastępuje się następującym:

"7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

c) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

d) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),

e) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

f) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

g) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

h) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),

i) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),

j) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),

k) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

l) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

m) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

n) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

o) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

p) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

W przypadku gdy którykolwiek z rodzajów działalności wymaga zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Spółka będzie prowadziła tę działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.”

2. W Artykule 15 skreśla się ustęp 15.3.

3. W Artykule 17, obecne brzmienie:

"W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

zastępuje się następującym:

"W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”;

4. W Artykule 19, ustęp 19.3 obecne brzmienie:

"19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia pierwszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie trzech lat od daty powołania Rady Nadzorczej.”

zastępuje się następującym:

"19.3 Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”;

5. W Artykule 19 po ustępie 19.3 dodaje się ustęp 19.4 o następującym brzmieniu:

"19.4 Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzednika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”;

6. W Artykule 21 ustęp 21.1 obecne brzmienie

"21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.”

zastępuje się następującym:

"21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.”;

7. W Artykule 21 ustęp 21.4 obecne brzmienie

"21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

zastępuje się następującym:

"21.4 Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ustępem 21.3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”;

8. W Artykule 22 ustęp 22.1 obecne brzmienie:

"22.1 Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi, kurierem lub pocztą elektroniczną co najmniej na siedem dni przed dniem planowanego posiedzenia. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata.”

zastępuje się następującym:

"22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków prawidłowo zaproszonych na posiedzenie.”;

9. W Artykule 22 ustęp 22.2 obecne brzmienie:

"22.2 Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym zgromadzeniu.”

zastępuje się następującym:

"22.2 Za prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się wysłanie co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia do wszystkich członków Rady Nadzorczej pisemnych zawiadomień, z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad posiedzenia, listami poleconymi lub pocztą kurierską, lub jeżeli dany członek wyrazi na piśmie zgodę na taki sposób informowania - poprzez przesłanie wiadomości faksowej na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez niego adres. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być także zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu co najmniej jeden dzień przed dniem posiedzenia, jeżeli zaproszenie zostało skierowane pod numer podany przez Członka Rady Nadzorczej. Odebranie zawiadomienia tą drogą wymaga potwierdzenia przez adresata. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu.”;

10. W Artykule 24 ust. 24.2 po lit. m) dodaje się lit. n) w następującym brzmieniu:

"n) wyrażenie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki.”;

11. W Artykule 24 ust. 24.2 po lit. n) dodaje się lit. o) w następującym brzmieniu:

"o) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu corocznie - oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.”;

12. W Artykule 24 po ust. 24.2 dodaje się ust. 24.3 w następującym brzmieniu:

"24.3 Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.”;

13. W Artykule 28 obecne brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu lub Warszawie.”;

zastępuje się następującym:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”;

14. W Artykule 29 obecne brzemiennie:

"Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.”

zastępuje się następującym:

"Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego, chyba że ustawa lub niniejszy Statut stanowią surowsze warunki.”;

15. W Artykule 30, ustęp 30.1 obecne brzmienie:

"30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej.”

zastępuje się następującym:

"30.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością dwóch trzecich głosów, chyba że ustawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podjęcia uchwały.”;

16. W Artykule 32, ustęp 32.1 obecne brzmienie:

"32. 1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

zastępuje się następującym:

"32.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku nieobecności również Prezesa Zarządu albo osoby wyznaczonej przez Zarząd Walne Zgromadzenie może otworzyć dowolna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”;


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-11Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2016-02-11Mirosław MarkiewiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »