Reklama

BUDOSTAL5 (BL5): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03 stycznia 2013 r.

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BUDOSTAL-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130378 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402.1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 03 stycznia 2013 roku o godz. 15:00, w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Na Załęczu 1

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

6. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany statutu:

§ 6 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na:

g) 895.950 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

h) 2.624.050 (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

i) 521.400 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

j) 7.068.600 (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

k) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

l) 1.551.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."

otrzyma brzmienie:

"§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na:

a) 7.964.550 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;

b) 9.096.450 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."

§ 8 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 8

Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że:

a) na każdą z 895.950 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 895.950, przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,

b) na każdą z 7.068.600 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 7.068.600, przypadają dwa glosy na Walnym Zgromadzeniu."

otrzyma brzmienie:

"§ 8

Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą z 7.964.550 akcji imiennych serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu."

Komentarz Zarządu:

Na podstawie art. 91 ust. 9 Ustawy o Ofercie, z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie opcji postępowania upadłościowego Spółki na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika nastąpi z mocy prawa zniesienie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D, które są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W ocenie Zarządu, w tym terminie nie nastąpi zmiana opcji postępowania upadłościowego na obejmującą możliwość zawarcia układu. Z chwilą zniesienia dematerializacji po stronie Spółki powstanie obowiązek wydania dokumentów akcji zwykłych na okaziciela serii C i D. Akcje zwykłe na okaziciela serii C i D pozostają w swobodnym obrocie na rynku NewConnect i są oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. jednym kodem ISIN, dlatego niemożliwe jest ponowne rozróżnienie i podział tych akcji na serię C i D. W celu umożliwienia realizacji obowiązków Spółki wobec akcjonariuszy, po zniesieniu dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D, Zarząd proponuje dokonać ujednolicenia oznaczenia serii akcji zwykłych na okaziciela i dokonanie stosownej zmiany statutu. Zarząd proponuje, aby wszystkie akcje zwykłe na okaziciela, zarówno te wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect jak i te które nie były przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect - oznaczyć jako serię B.

Zarząd Spółki proponuje również ujednolicić oznaczenie serii akcji imiennych. Wszystkie akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w taki sam sposób. Wszystkie akcje imienne dają takie same uprawnienia korporacyjne ich posiadaczom. W ocenie Zarządu ujednolicenie oznaczenia serii akcji imiennych ma charakter techniczno - porządkowy i nie prowadzi do zmiany lub uszczuplenia uprawnień akcjonariuszy uprawnionych z akcji uprzywilejowanych. Zarząd proponuje, aby wszystkie akcje imienne oznaczyć jako serię A.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o WZA - 03.01.2013 r.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty_uchwal_NWZ.pdf;Projekty uchwał

Formularze.pdf;Formularze pełnomocnictw

Informacja o akcjach.pdf;Informacja o akcjach


Marek Leśniak - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: upadłości | zgromadzenie | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »