Reklama

ONE2ONE (O2O): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: W związku z nie zarejestrowaniem się żadnego z akcjonariuszy na NWZA planowanym na dzień 29 stycznia 2014 roku Zarząd Spółki One-2-One SA podjął decyzję o zwołaniu kolejnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiot będzie tożsamy z przedmiotem Walnego Zgromadzenia z 29 stycznia 2014.

Zarząd One-2-One S.A. ("Spółka”) na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 4021 , art. 4022 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05 marca 2014 roku, na godzinę 10:00 Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Poznaniu (60-189) przy ulicy Bukowskiej 285.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2012,

c. zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej za 2012 rok,

d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.,

e. pokrycia straty Spółki w 2012 roku.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2012 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii J z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał NWZA dostępne są na www.one-2-one.pl w zakładce Inwestorzy

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I 

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 17 lutego 2014 roku.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (17 lutego 2014 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 17 lutego 2014 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest 18 lutego 2014 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Bukowska 285, 60-189 Poznań) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 28.02 i 3-4.03.2014 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Bukowska 285, 60-189 Poznań) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może w dniach w dniach 28.02 i 3-4.03.2014 r. żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Bukowska 285, 60-189 Poznań) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestorzy@one-2-one.pl.

Wraz z żądaniem przesłania listy:

a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,

b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem ( tj. Do 26 lutego 2014 r.)

PRAWO AKCJONARIUSZA DO: ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU WALNEGO ZGROMADZENIA, ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA I ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (do 12 lutego 2014 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Bukowska 285, 60-189 Poznań) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: inwestorzy@one-2-one.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Bukowska 285, 60-189 Poznań) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres inwestorzy@one-2-one.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku:

a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,

b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu poprzedzającym oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: inwestorzy@one-2-one.pl, najpóźniej do 4 marca 2014 roku do godz. 15:00. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących gdy akcjonariuszem jest osoba prawna.

Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.one-2-one.pl w zakładce "INWESTORZY”.

Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 4 marca 2014 roku do godziny 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: inwestorzy@one-2-one.pl skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:

- osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub

- firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.

Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreślonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport, lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

UDOSTĘPNIENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA

WALNEMU ZGROMADZENIU

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.one-2-one.pl w zakładce "INWESTORZY” oraz w biurze Zarządu w Poznaniu (60-189) przy ulicy Bukowskiej 285.

ZASADY KOMUNIKACJI Z AKCJONARIUSZAMI PRZY WYKORZYSTANIU POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej za pośrednictwem, którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej inwestorzy@one-2-one.pl lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-03Tomasz DworekPrezes ZarząduTomasz Długiewicz

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »