Reklama

PFLEIDER (PFL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna - raport 20

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie, ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS 0000011422, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewicza Jakuba 69, 02-956 Warszawa, na dzień 13 maja 2010 r. na godzinę 10:00.

Reklama

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu, umowy między wierzycielami oraz na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki, w tym na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

1. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 22 kwietnia 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres grajewo@pfleiderer.pl .

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres grajewo@pfleiderer.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń, o których mowa powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do składania żądań lub zgłoszeń, a w szczególności:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, poświadczające, że jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczną, kopia dowodu osobistego lub paszportu,

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną, kopia odpisu z właściwego rejestru, wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.

c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki o przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzający, że osoby, które złożyły podpis na dokumencie pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki www.pfleiderer.pl , w zakładce relacje inwestorskie. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać Spółce w formie skanu dokumentu pocztą elektroniczną na adres grajewo@pfleiderer.pl . Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty przesyłane do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu.

d) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 ksh jest 27 kwietnia 2010 r.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej.

3. Dodatkowe informacje

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będzie dostępna na stronie internetowej spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie.
Rafał Karcz - Członek Zarządu
Agnieszka Kabus - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »