Reklama

APIS (ASA): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki HMSG S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. Gostkowska 39, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej "Spółką" na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 maja 2012 roku na godzinę 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii [...].

6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializacje i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu "NewConnect" praw do akcji oraz akcji serii [...].

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu praw do akcji oraz akcji serii [...].

9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii i numeracji akcji i zmiany Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

14. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych składników majątku Spółki.

15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczycĚ� tylko osoby, będące akcjonariuszami SpoĚ�łki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia. DzienĚ� rejestracji (rekord date) uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed data Zgromadzenia, tj. w dniu 09.05.2012 roku.

Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela akcji imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postacĚ� dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w SpoĚ�łce nie poĚ�zĚ�niej nizĚ� w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakonĚ�czeniem tego dnia. Zamiast akcji mozĚ�e bycĚ� złozĚ�one zasĚ�wiadczenie wydane na dowoĚ�d złozĚ�enia akcji u notariusza.

W zasĚ�wiadczeniu wskazuje się numery dokumentoĚ�w z akcji i stwierdza, zĚ�e dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpoĚ�łki nie wczesĚ�niej nizĚ� po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 18 kwietnia 2012 r. i nie poĚ�zĚ�niej nizĚ� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papieroĚ�w wartosĚ�ciowych zĚ�ądanie wystawienia imiennego zasĚ�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W tresĚ�ci zasĚ�wiadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostacĚ� wskazana częsĚ�cĚ� lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papieroĚ�w wartosĚ�ciowych.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziesta kapitału zakładowego mogą udacĚ� umieszczenia okresĚ�lonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

ZĚ�ądanie powinno zostacĚ� zgłoszone Zarządowi SpoĚ�łki nie poĚ�zĚ�niej nizĚ� na dwadziesĚ�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 03.05.2012 roku. ZĚ�ądanie powinno zawieracĚ� uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie poĚ�zĚ�niej nizĚ� na osiemnasĚ�cie dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 06.05.2012 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na zĚ�ądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposoĚ�b własĚ�ciwy dla zwołania Zgromadzenia. ZĚ�ądania nalezĚ�y przesyłacĚ� na adres korespondencyjny SpoĚ�łki tj. 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 39 lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@hmsg.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentowacĚ� swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpoĚ�łki reprezentujący, co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszacĚ� SpoĚ�łce na pisĚ�mie lub przy wykorzystaniu sĚ�rodkoĚ�w komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, ktoĚ�re maja zostacĚ� wprowadzone do porządku obrad. SpoĚ�łka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej SpoĚ�łki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem nalezĚ�y przesyłacĚ� na adres siedziby SpoĚ�łki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@hmsg.pl.

KazĚ�dy z akcjonariuszy mozĚ�e podczas Zgromadzenia zgłaszacĚ� projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektoĚ�w uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, ktoĚ�rej propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny bycĚ� składane na pisĚ�mie - osobno dla kazĚ�dego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczna mozĚ�e uczestniczycĚ� w Zgromadzeniu oraz wykonywacĚ� prawo głosu osobisĚ�cie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osoba fizyczna mozĚ�e uczestniczycĚ� w Zgromadzeniu oraz wykonywacĚ� prawo głosu przez osobę uprawniona do składania osĚ�wiadczenĚ� woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno bycĚ� sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikacĚ� z tresĚ�ci pełnomocnictwa.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadacĚ� przy sobie wazĚ�ny dowoĚ�d tozĚ�samosĚ�ci.

Członek Zarządu SpoĚ�łki i pracownik SpoĚ�łki mogą bycĚ� pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

SpoĚ�łka nie przewiduje mozĚ�liwosĚ�ci uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu sĚ�rodkoĚ�w komunikacji elektronicznej.

SpoĚ�łka nie przewiduje mozĚ�liwosĚ�ci wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu sĚ�rodkoĚ�w komunikacji elektronicznej.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spoĚ�łek handlowych i Statutu SpoĚ�łki.

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Emitent | Cinema City International NV | 39

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »