Reklama

MDIENERGIA (MDI): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Skystone Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 4021, oraz art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A., które odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 roku o godzinie 12:00 w Poznaniu w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań Sp. z o. o., przy ul. Bukowskiej 12, w sali 112, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcia porządku obrad,

d) w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia

21.08.2013 r., wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki,

e) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 4022 k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest w dniu 3 lutego 2014 roku (Dzień Rejestracji).

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 3 lutego 2014 roku oraz zwróciły się w odpowiednim terminie (tj. nie później niż 4 lutego 2014 roku) do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7, na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wz@skystone.pl

4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem zgromadzenia.

Dokumentacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Skystone Capital S.A., będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.skystone.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki winna być kierowana na adres e-mail: wz@skystone.pl

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skystone Capital S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Skystone Capital S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 stycznia 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wz@skystone.pl. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie.

Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: wz@skystone.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@skystone.pl.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

c) imię i nazwisko pełnomocnika,

d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika

e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,

f) datę udzielenia pełnomocnictwa,

g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.skystone.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Skystone Capital S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 w/w ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Zawiadomienie winno być złożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa głosu. W przypadku opisanym powyżej pełnomocnik najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przedłożenia Spółce dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiązku jeszcze nie upłynął. Brak przedłożenia dokumentacji skutkować będzie pozbawieniem pełnomocnika prawa do wykonywania prawa głosu.

Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Skystone Capital S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Skystone Capital S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. jest dzień 3 lutego 2014 roku. ("Dzień Rejestracji”).

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Na podstawie §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka przekazuje informacje dotyczące projektowanych zmian Statutu Spółki:

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

9.1 Kapitał zakładowy wynosi 14.685.060 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 10 zł (słownie: jeden złoty) każda, z czego:

a) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-24 Piotr Kardach Andrzej Marciniak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »