Reklama

TFONE (TFO): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TelForceOne S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TelForceOne SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 12.04.2005r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000232137 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402š § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 marca 2010 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej w biurach Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119 - z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.

4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii C, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii C oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.

8.Zakończenie obrad.

I.Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: wza@telforceone.com nie najpóźniej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem nadzwyczajnego zgromadzenia, tj. nie później w dniu 2 marca 2010 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

II.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email: wza@telforceone.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki

publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@telforceone.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Spółka może podjąć również inne i odpowiednie działania, służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych winni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

III.Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut TelForceOne S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WalnymZgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to także możliwości wypowiadania się w trakcie walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV.Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. ani Statut, nie przewidują możliwości oddania przez akcjonariusza głosu na Walnym Zgromadzeniu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V.Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 7 marca 2010 roku.

VI.Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, tj. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Krakowska 119, Wrocław w godzinach od 9,00 do 16,00 przez 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 18 marca 2010 roku do 22 marca 2010 roku. Każdy akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, na wskazany przez niego adres mailowy. Żądanie akcjonariusza może być także wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wza@telforceone.com.

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć podmiotowi prowadzącemu jego rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 25 lutego 2010 r. do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, to jest do dnia 8 marca 2010 r.

VII.Miejsce publikacji dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 119, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.telforceone.com, w zakładce Spółka - Walne Zgromadzenia. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prosimy o kontakt ze spółką pod nr telefonu 071 327-20-29 lub pod adresem e-mail: wza@telforceone.com.

Projekty uchwał znajdują się w załączeniu.

Załączniki:

Plik;Opis
Wiesław Żywicki - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »