Reklama

ARMATURA (ARM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków SA na dzień 15 listopada 2013 r.

Raport bieżący nr 38/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Armatura Kraków SA z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000068409, w związku z otrzymaniem w dniu 10 października 2013 r. na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 91 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, żądania akcjonariusza PZU FIZ AN BIS 2 dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 pkt. 1 b) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków SA.

Reklama

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2013 roku (piątek) o godz. 12:00 w siedzibie Armatura Kraków SA, w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 72.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Armatura Kraków S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Armatura Kraków S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Armatura Kraków S.A.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawa akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 25 października 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wz@grupa-armatura.pl.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza na stronie internetowej http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Armatura Kraków S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia, pod rygorem nieważności, na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

W celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać precyzyjne oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika, ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może być doręczone Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wz@grupa-armatura.pl. Zawiadomienie powinno obejmować dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki. Do zawiadomienia należy również załączyć, w formacie PDF lub innym formacie powszechnie stosowanym do zapisów grafiki, dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku mocodawców będących osobami fizycznymi) lub kopię dokumentów rejestracyjnych (w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne).

Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie określonych osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Udzielenie pełnomocnictwa może być dokonane przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia. Korzystanie z formularzy opublikowanych przez Spółkę nie stanowi formalnego wymogu ważności pełnomocnictwa.

Informacja o możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu alternatywnych środków komunikacji

Spółka nie przewiduje możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegających na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 30 października 2013 r.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypadającym dnia 30 października 2013 r.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, to jest nie wcześniej niż 14 października 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż 31 października 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie złożonych w Spółce akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 72, w Biurze Zarządu, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 12, 13 i 14 listopada 2013 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Miejsce udostępnienia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępna jest na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia.

Projekty uchwał dostępne są na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia udostępnione zostaną na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 72, w Biurze Zarządu, budynek administracyjny pokój nr 307, III piętro, w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, to jest do dnia 8 listopada 2013 r.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na http://www.grupa-armatura.pl, na stronie korporacyjnej Spółki, w zakładce O Firmie/Walne Zgromadzenia.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres wz@grupa-armatura.pl.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał, zgłoszone przez Akcjonariusza PZU FIZ AN BIS 2.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-14Konrad HernikPrezes Zarządu
2013-10-14Piotr WitkowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »