Reklama

B3SYSTEM (B3S): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. - raport 61

Raport bieżący nr 61/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust.1 oraz § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System SA informuje, że zwołuje na dzień 30 listopada 2010 r. na godz. 11.00, Zgromadzenie odbędzie się w nowej siedzibie Spółki przy Al. Jerozolimskich 162 A w Warszawie (02-342).

Reklama

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą COPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana),

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą NAVIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana),

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu B3SYSTEM S.A.

8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

I. Informacje o zamierzonych zmianach w treści Statutu, zgodnie z § 2 pkt 15 Statutu

Zgodnie z § 2 pkt 15 Statutu Spółki, Zarząd podaje, iż zamierzone zmiany treści Statutu Spółki dotyczą następujących paragrafów:

1. Dotychczasowe brzmienie § 4 pkt 1 Statutu Spółki:

" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

2) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);

3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

4) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);

5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

(PKD 46.51.Z);

6) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);

7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);

8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

9) Działalność usługowa z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);

10) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);

11) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);

12) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);

13) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);

14) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

(PKD 60.20.Z);

15) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);

17) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z);

18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

19) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);

20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

21) ) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

i komputerowych (PKD 62.09.Z);

23) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

25) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

(PKD 62.09.Z);

26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

27) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);

28) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z);

29) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

32) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

33) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);

35) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);

36) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A);

37) Technika (PKD 85.32.A);

38) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B);

39) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

(PKD 85.51.Z);

40) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD 85.59.B);

42) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."

Proponowane brzmienie § 4 pkt 1 Statutu Spółki:

" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);

2) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),

3) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),

4) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),

5) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),

6) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),

7) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),

8) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),

9) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),

10) Produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),

11) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),

12) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),

13) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),

14) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z);

15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),

16) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

18) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);

19) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),

20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

22) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),

23) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),

24) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego {PKD 46.52 Z)

25) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);

26) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z);

27) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);

28) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),

29) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),

30) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),

31) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),

32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

33) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

34) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),

35) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

36) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);

37) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

38) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);

39) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);

40) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);

41) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);

42) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);

43) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

45) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

46) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

47) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

48) Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z)

49) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);

50) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);

52) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

53) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);

55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

58) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33 Z)

59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);

60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40Z)

61) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20Z)

62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B)

63) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

64) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11 Z)

65) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12 Z)

66) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."

2. W § 5 dodaje się punkt 3 o następującym brzmieniu:

"Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne."

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402 2 pkt 2 Ksh

Na podstawie art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

a) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem B3System S.A ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa (adres siedziby Spółki do dnia 12 listopada 2010r. po tym terminie adres siedziby Spółki ulega zmianie na Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa) lub w postaci elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenie@b3system.pl

Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS.

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem B3System S.A ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa (adres siedziby Spółki do dnia 12 listopada 2010r. po tym terminie adres siedziby Spółki ulega zmianie na Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółki podany w pkt. a) powyżej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

c) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 4023 Ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.b3system.pl zakładce Dla Inwestorów/ Spółka/ Walne Zgromadzenia. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Pełnomocnictwo do głosowanie przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres: walne.zgromadzenie@b3system.pl najpóźniej na 3 godz. przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na określonym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres: walne.zgromadzenie@b3system.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie akcjonariusza.

e) i f) Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 2 pkt 3 Ksh

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 listopada 2010r.

IV. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 4022 pkt 4 Ksh

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 14 listopada 2010 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego zgromadzenia (tj. 3 listopada 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 15 listopada 2010 r.), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaleca się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki B3System S.A.

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy Al. Jerozolimskich 162 A, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projekty uchwał, zgodnie z art. 4022 pkt 5 Ksh

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem B3System S.A. ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa (adres siedziby Spółki do dnia 12 listopada 2010r. po tym terminie adres siedziby Spółki ulega zmianie na Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa) lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.b3system.pl w zakładce Dla Inwestorów/ Spółka/ Walne Zgromadzenia.

VI. Wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4022 pkt 6 Ksh

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.b3system.pl w zakładce Dla Inwestorów/ Spółka/ Walne Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

Kapitał zakładowy B3System S.A. tworzy 9.466.156 akcji, w tym:

a) 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu,

b) 8.466.156 akcji zwykłych na okaziciela.

Liczba głosów ze wszystkich akcji B3System S.A. wynosi 10.466.156.

Zarząd B3System S.A.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie www.b3system.pl.

Załączniki:

Plik;Opis
Mirosław Kaliński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »