Reklama

HANDLOWY (BHW): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 12 września 2011 r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S. A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, wpis do rejestru w dniu 22 stycznia 2001 r. (dalej jako "Bank").

Reklama

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1.1 Data i miejsce

Zarząd Banku, na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Banku, zwołuje niniejszym na dzień 12 września 2011 r., godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako "WZ" lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9.

1.2 Porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i że jest zdolne do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6) Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Zmian w Statucie Banku;

b. Zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

c. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.

7) Zamknięcie obrad.

2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego: relacjeinwestorskie@citi.com. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZ.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej - zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej kopię świadectwa depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą przed terminem WZ zgłaszać do Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej - zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA,

Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas obrad WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Banku będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosu zarówno osobiście, jak również poprzez pełnomocnika.

Akcjonariusz Banku niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu jak również poprzez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania WZ na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm.Formularze pełnomocnictw zostały opracowane odrębnie dla akcjonariuszy Banku będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy Banku niebędących osobami fizycznymi.

6.1 Pełnomocnictwo w formie pisemnej

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:

(a) oryginał pełnomocnictwa;

(b) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza; oraz

(c) dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6.2 Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego: relacjeinwestorskie@citi.com.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Banku tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, akcjonariusz przesyła do Banku:

(a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub

(b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnictwa udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, akcjonariusz Banku dodatkowo przesyła:

(a) skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub

(b) skan innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad WZ.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w WZ dokumentów służących do jego identyfikacji.

6.3 Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt 6.2, Bank sprawdza, czy załączone zostały informacje oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 6.2, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.

Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 nie wiąże Banku.

6.4 Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Banku

Członek zarządu i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na WZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na WZ jest:

(a) członek Zarządu Banku,

(b) członek Rady Nadzorczej Banku,

(c) pracownik Banku lub

(d) członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku,

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym WZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Banku okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa powyżej, akcjonariusz Banku obowiązany jest udzielić pełnomocnikowi instrukcji, co do sposobu głosowania, a pełnomocnik jest obowiązany głosować zgodnie z udzieloną instrukcją.

6.5 Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Banku

Akcjonariusz Banku może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 6.4 powyżej.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z treścią art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na WZ jest dzień 27 sierpnia 2011 r. (dalej jako "Dzień Rejestracji") przypadający na 16 dni przed datą WZ.

11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego, ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZ Bank ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście dni przed datą WZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.

12. LISTA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed WZ.

Lista akcjonariuszy, o której wyżej mowa, zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Bankowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 4063 § 7 i 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZ.

13. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas WZ wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały - uwagi Zarządu) będzie udostępniona na stronie internetowej Banku - http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm od dnia zwołania WZ, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz dostępna w siedzibie Banku w Warszawie ul. Senatorska 16, IV piętro tel. 226577085 w godzinach od 9.00 do 15.00.

14. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WZ

Wszelkie informacje dotyczące WZ udostępnione są na stronie internetowej Banku http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/wza.htm .

Bank podaje treść proponowanych zmian Statutu

1. Proponowane nowe brzmienie § 11 ust. 2. Statutu Banku:

"2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu."

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 2. Statutu Banku:

"2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej."

2. Proponowane nowe brzmienie § 13 ust. 4. Statutu Banku:

"4. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez:

1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia;

3. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia."

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 4. Statutu Banku:

"4. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie."

3. Proponuje się w § 13 po ustępie 4 dodać ustęp 5 w następującym brzmieniu:

"5. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia."

4. Proponuje się w § 13 po ustępie 5 dodać ustęp 6 w następującym brzmieniu:

"6. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu."
Tomasz Ośko - Pełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »