Reklama

MDIENERGIA (MDI): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 4021, oraz art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A., które odbędzie się w dniu 23 maja 2013 roku o godzinie 12.00 w Poznaniu, w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, w sali 112, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Prezentacja przez Zarząd sytuacji Spółki, uzasadnienia planowanej emisji oraz projektu uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 4022 Ksh Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest w dniu 7 maja 2013 roku (Dzień Rejestracji).

2. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 7 maja 2013 roku oraz zwróciły się w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7, na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wz@bbizeneris.pl

4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem zgromadzenia.

Dokumentacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A., będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki winna być kierowana na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi BBI Zeneris S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie.

Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

c) imię i nazwisko pełnomocnika,

d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,

f) datę udzielenia pełnomocnictwa,

g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd BBI Zeneris S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 ww. ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Zawiadomienie winno być złożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa głosu. W przypadku opisanym powyżej pełnomocnik najpóźniej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przedłożenia Spółce dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiązku jeszcze nie upłynął. Brak przedłożenia dokumentacji skutkować będzie pozbawieniem pełnomocnika prawa do wykonywania prawa głosu.

Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

BBI Zeneris S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

BBI Zeneris S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. jest dzień 7 maja 2013 roku. ("Dzień Rejestracji”).

Na podstawie §38 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka przekazuje informacje dotyczące projektowanych zmian Statutu Spółki:

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że artykuł 9a w dotychczasowym brzmieniu:

"Art. 9a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2012 roku

otrzymuje brzmienie:

"Art. 9 a.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych 00/100).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów).

3. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii I emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ___ z dnia 23 maja 2013 r.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-26Roman Trębacz Marek PerczyńskiWiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »