Reklama

BLACKPOIN (BPN): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 24 sierpnia 2011r.

Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu (na parterze budynku RODIS), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

7.Zamknięcie obrad.

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (zwanym dalej w skrócie: "NWZA"):

1. Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki:

1.Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 08 sierpnia 2011 roku.

2.W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZA, akcjonariusz powinien nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Spółki, tj. w dniu 26 lipca 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. najpóźniej w dniu 09 sierpnia 2011 roku, złożyć żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych.

3.W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w NWZA Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

3.Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Sposoby wykonywania prawa głosu:

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić

dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może

reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego

akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce "DLA INWESTORÓW".

6) Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

a)sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,

b)sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki,

c)stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,

d)potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

7) Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w

postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA Spółki.

8) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZA Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZA Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji).

9) Po przybyciu na NWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZA Spółki.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

(1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 3 sierpnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;

(2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

(3) Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZA.

6. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. począwszy od dnia 19 sierpnia 2011 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

8. Informacje dotyczące NWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce "DLA INWESTORÓW".
Kamila Yamasaki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Black | Black Point S.A. | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »