Reklama

IDMPL (IDM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 13 września 2012 r. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 września 2012 r. na godzinę 08.00, które odbędzie sie w Pałacu Bonerowskim w Krakowie (Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1) z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcia porządku obrad,

5) Podjęcie uchwały w przedmiocie elektronicznego liczenia głosów,

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie:

- wariant I: emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki,

- wariant II: emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki,

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poniżej, Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna zamieszcza ogłoszenie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-041 Kraków, Mały Rynek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, działając na podstawie art. 399 § 1Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na dzień 13 września 2012 roku na godzinę. 08:00 w Pałacu Bonerowskim w Krakowie (Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1),, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcia porządku obrad,

5) Podjęcie uchwały w przedmiocie elektronicznego liczenia głosów,

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie:

- wariant I: emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki,

- wariant II: emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki,

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 sierpnia 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Mały Rynek 7, 31-041 Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki biuro.k@idmsa.pl

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Mały Rynek 7, 31-041 Kraków lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki biuro.k@idmsa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: biuro.k@idmsa.pl najpóźniej do 12 września 2012 r.

- Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i serię dokumentu, datę jego wydania, oznaczenie organu wydającego dokument oraz analogiczne dane umożliwiające identyfikację pełnomocnika będącego osobą fizyczną.

Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zawiera firmę i adres podmiotu udzielającego pełnomocnictwa, oznaczenie właściwego rejestru, do którego podmiot jest wpisany oraz numeru, pod którym wpisany jest do rejestru, a ponadto dane osób uprawnionych do jego reprezentowania, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

- Akcjonariusz obowiązany jest do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienie przesyłane jest na następujący adres email: biuro.k@idmsa.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji na adres Spółki do dnia 12 września do godziny 12.00

Zawiadomienie zawiera informacje wskazane powyżej oraz dodatkowo powinno wskazywać zakres pełnomocnictwa tj. co najmniej wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do zawiadomienia akcjonariusza dołącza się skan dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku, gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną akcjonariusz dołącza do zawiadomienia skan odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik.

W razie, gdy przesłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone są w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje również adres email oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika w celu zapewnienia komunikacji Spółki z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Przesłanie dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania.

- Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może w tym celu, w szczególności wystosować do akcjonariusza i/lub pełnomocnika zapytanie dotyczące udzielonego pełnomocnictwa w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

- Zasady dotyczące zawiadomienia przesyłanego przez akcjonariusza do Spółki, o którym mowa powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa dokonane bez zachowania wymogów określonych powyżej, nie odnoszą skutku prawnego wobec Spółki.

- Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie w właściwego rejestru.

- Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

- W przypadku, gdy pełnomocnik akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

- Akcjonariusza posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- Przedstawiciele osób prawnych powinny okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

- Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

- Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.idmsa.pl, w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie"

5. Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest

dzień 28 sierpnia 2012 r.

9. Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 oraz art. 4062 Kodeksu spółek handlowych:

a) Osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 28 sierpnia 2012 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji") pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. 29 sierpnia 2012 r.,

b) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji,

c) osoby posiadające imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji oraz

d) przedstawicie akcjonariuszy o których mowa w pkt a powyżej, którzy dokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy Małym Rynku 7, w godzinach od 9.00 do 16.00., na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 10 - 12 września 2012 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 4023 § 1 KSH.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie Spółki pod adresem www.idmsa.pl, w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie".

Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna
Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »