Reklama

FARMACOL (FCL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, działając w trybie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości, iż na godzinę 12: 00 w dniu 10 listopada 2016 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach.

Reklama

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

10. Zamknięcie obrad.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w ramach jego porządku obrad przedstawionych powyżej spraw – z wyłączeniem pkt 6 tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – jest odpowiedzią na żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w nim określonych punktów porządku obrad zgłoszonego przez akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym to żądaniu Zarząd Farmacol S.A. informował raportem bieżącym nr 17/2016 w dniu 22 września 2016 r.

Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Farmacol S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date).

Dniem rejestracji jest 25 października 2016 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 26 października 2016 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zarząd Spółki, na podstawie informacji ustalonych w sposób opisany powyżej w zakresie akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz akcji na okaziciela mających postać dokumentu, a także w oparciu o informację otrzymaną od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie zdematerializowanych akcji na okaziciela, sporządza Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wyłożona

w siedzibie Spółki, w biurze zarządu w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniach 7 listopada -9 listopada 2016 r.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres wz@farmacol.com.pl, wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa, zamieszczoną w odrębnym dokumencie. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego o takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer 32 202 24 97 lub pocztą elektroniczną - kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpisu

z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.

Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane przed dniem walnego zgromadzenia w formie elektronicznej, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wz@farmacol.com.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format Word lub pdf.

Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@farmacol.com.pl lub zapoznać się z nią w biurze zarządu w siedzibie Spółki w Katowicach przy

ul. Rzepakowej 2.

Projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. zwołanym na 10 listopada 2016 r.

***

Uchwała nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach ("Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Uchwała nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach ("Spółka”) wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.............................

2.............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Uchwała nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Uchwała nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: do § 2 dopisany zostaje pkt 38, w brzmieniu "PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uzasadnienie: w związku z rozwojem działalności hotelarskiej w ramach nowo uruchomionego obiektu Spółki w Zakopanem, niezbędne jest odpowiednie rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, przewidzianego w jej Statucie.

***

Uchwała nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach postanawia, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła.... osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Uchwała nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, w głosowaniu odrębnymi grupami, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

***

Uchwała nr ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w

drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 w z w. z § 3 KSH, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej…………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uzasadnienie: Akcjonariusze mniejszościowi, którzy wystąpili z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie przedstawili uzasadnienia dla poszczególnych, przedstawionych powyżej projektów uchwał, wskazując jedynie, iż ich wniosek ma na celu umożliwienie akcjonariuszom mniejszościowym Spółki zgłaszającym ten wniosek realizację przysługującego im ustawowego prawa wpływu na skład rady nadzorczej Spółki, tj. wybór rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-05Barbara KaszowiczWiceprezes Zarządu
2016-10-05Ryszard PiekarzCzłonek Zarządu
2016-10-05Kamil KirkerCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »