Reklama

FERRUM (FER): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 26 listopada 2019 r. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 26 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach (Stołówka Zakładowa) o godz. 11:00.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku ROCKFORD Sp. z o.o. na Spółkę.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. zwołanym na dzień 26 listopada 2019 r., zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 10 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki FERRUM S.A w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 10 listopada 2019 r. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 października 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 listopada 2019 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A w dniu 26 listopada 2019 r., posiadają prawo do:

1/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 listopada 2019 r., pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

2/ zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad,

4/ uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji.

Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictw jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność budzi wątpliwości.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza instrukcji pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ferrum.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie. Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl.

Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje ponadto, że:

1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A w dniu 26 listopada 2019 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

2/ nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3/ nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Listę uprawnionych do uczestnictwa w przedmiotowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 21, 22 oraz 25 listopada 2019 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza FERRUM S.A. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. raporty@ferrum.com.pl. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. zwołanym na dzień 26 listopada 2019 r. mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie, gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-28Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-10-28Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »