Reklama

JUPITER (JPR): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. wraz z projektami uchwał. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 29 sierpnia 2011 roku, na godz. 12,00, które odbędzie się w Warszawie, ul. Pańska 85 (sala konferencyjna Automobilklubu Polski), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundusz umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Funduszu.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Funduszu na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Funduszu w dniu 12 sierpnia 2011 r.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Funduszu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. po 02 sierpnia 2011 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 16 sierpnia 2011 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu powinno zawierać treść określoną w art. 406Âł § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego Funduszu mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 08 sierpnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11 sierpnia 2011 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: jupiter@jupiter-nfi.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Funduszowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) lub w postaci elektronicznej na adres: jupiter@jupiter-nfi.pl. Fundusz niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Funduszu.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo

udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: jupiter@jupiter-nfi.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać zeskanowany dokument udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalający zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33š Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33š Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Funduszu swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Fundusz będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Funduszu.

Od dnia zwołania Zgromadzenia Fundusz udostępnia w siedzibie Funduszu formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Fundusz wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Funduszu, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Funduszu nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Funduszu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Funduszu www.jupiter-nfi.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Funduszu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Funduszu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI SA zwołanego na dzień 29 sierpnia 2011 roku:

Uchwała

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ......................................................

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Uchwała

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu Funduszu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundusz umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Funduszu;

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundusz umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Funduszu Panem Grzegorzem Hajdarowiczem.

Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 15 § 1 oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Fundusz (pożyczkodawca) umowy pożyczki kwoty 20.200.000,00 złotych z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem - członkiem (Przewodniczącym) Rady Nadzorczej Funduszu (pożyczkobiorca).

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z art. 402š Kodeksu spółek handlowych i par. 38 ust. 1 pkt.1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych .
Dariusz Leśniak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »