Reklama

MCI (MCI): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "NWZ”) na dzień 21 grudnia 2018 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2018 roku.

7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powziętej w dniu 21 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.

8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

a) ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),

b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. (załącznik numer 2),

c) opinię Zarządu MCI Capital S.A. uzasadniającą powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez zarząd prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez zarząd kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego (załącznik numer 3),

Z uwagi na planowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną, jak również proponowaną treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 13 Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.886.596,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 52.886.596 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w proponowanym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.920.078,00 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 52.920.078 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

§ 7 ust. 13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych ("Akcje”);

b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;

c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;

e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:

- średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego,

- średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego;

f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w całości lub części;

g) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;

h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;

i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.”

§ 7 ust. 13 Statutu Spółki w proponowanym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237,00 złotych ("Akcje”);

b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;

c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;

e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:

- średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego,

- średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego;

f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w całości lub części;

g) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;

h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;

i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-23Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-11-23Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »