Reklama

MEW (MSA): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEW S.A. na dzień 11 sierpnia 2011 - raport 7

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki poniżej podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd MEW S.A. z siedziba w Warszawie na podstanie art. 402š § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 sierpnia 2011 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie biura Zarządu, przy ul. Woronicza 76 lok.119 w Warszawie.

Reklama

I. Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Wybór komisji skrutacyjnej,

6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad.

I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: wza@mewsa.pl najpóźniej w dniu 21 lipca 2011 roku a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienia do wykonania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może w formie pisemnej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres wza@mewsa.pl . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia podpisem elektroniczny weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenie na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularzy zawierających wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza: numer dokumentu ,datę jego wydania, organ, który wydał dokument.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej prze akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną, winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym , dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć scan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną.

Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te są proporcjonalne do celu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu, wypowiadania się i głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 26 lipca 2011 roku. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie mogła uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Woronicza 76, od momentu otrzymania projektów uchwał od akcjonariuszy Spółki. W siedzibie Spółki będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mewsa.pl.

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie

Spółki MEW Spółka Akcyjne z siedzibą w Warszawie

Z dnia 11 sierpnia 2011 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki MEW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _________________________

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie

Z dnia 11 sierpnia 2011 roku

W sprawie podjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 11 sierpnia 2011 roku o godzinie 11.00:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Z dnia 11 sierpnia 2011 roku.

W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie ____________.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Z dnia 11 sierpnia 2011 roku.

W sprawie powołania Pana ______________ na członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ____________ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »