Reklama

MIRACULUM (MIR): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 17 stycznia 2018 roku. - raport 110

Raport bieżący nr 110/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021- 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent“; "Spółka“) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 (w siedzibie Miraculum S.A.)

Reklama

II. Szczegółowy porządek obrad.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o NWZ – w dniu 14 grudnia 2017 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – w dniu 01 stycznia 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do dnia 02 stycznia 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do dnia 27 grudnia 2017 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do dnia 30 grudnia 2017

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od dnia 12 stycznia 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 11:00 w dniu 17 stycznia 2018 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz. 11:00 w dniu 17 stycznia 2018 roku

IV. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e – mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 30 grudnia 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 17 stycznia 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, 01 – 211 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 17 stycznia 2018 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e – mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłaszania projektów uchwał może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z przepisem art. 4121 § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z przepisem art. 4121 § 4 Ksh spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: inwestor@miraculum.pl.

Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e – mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa.

Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego, a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. W przypadku, gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, dlatego też nie jest możliwe, w szczególności:

a) uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie może oddać głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku wypada w dniu 01 stycznia 2018 roku. Zgodnie zaś z przepisem art. 4062 §2 Ksh uprawnieni z akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W świetle art. 4063 §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 14 grudnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 02 stycznia 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b. liczbę akcji,

c. rodzaj i kod akcji,

d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e. wartość nominalną akcji,

f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h. cel wystawienia zaświadczenia,

i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Marcina Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. w dniu 12 stycznia, 15 stycznia,16 stycznia 2018 roku). Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.relacje.miraculum.pl. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na

stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Dokumenty te będą podlegać aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Ksh.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku będą udostępniane na stronie internetowej spółki pod adresem: www.relacje.miraculum.pl.

Zamierzona zmiana Statutu Spółki:

1. §6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 34.536.669 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści sześć

tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 23.024.446 (dwadzieścia trzy

miliony dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela

o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

- miałby otrzymać brzmienie:

"§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-14Tomasz Sarapata Prezes Zarządu
2017-12-14Marek KamolaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »