Reklama

BUMECH (BMC): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 czerwca 2018 roku - raport 27

Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: Bumech, BUMECH S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 59 054 819,25 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech (NWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 11:30.

Reklama

I. Szczegółowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii I.

6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii J, zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji serii J.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Bumech SA w restrukturyzacji na czwartą kadencję.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Planowane zmiany Statutu Spółki

Planowane zmiany Statutu Bumech stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

III. Informacje dla Akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 09 czerwca 2018 roku ("Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Bumech S.A. w restrukturyzacji, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

W celu zapewnienia udziału w NWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 28 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 11 czerwca 2018 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w godzinach od 7.00 do 15.00

w sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres,

na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz

z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ zgodnie

z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-28Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2018-05-28Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »