Reklama

BUMECH (BMC): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 grudnia 2015 roku

Raport bieżący nr 61/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 64 468 029,00 zł opłaconym w całości, na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUMECH S.A. (NWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 12.00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników i sprawnego wydania kart do głosowania uprzejmie prosimy

Reklama

o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 11.30.

I. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze niepublicznej emisji Akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji Akcji serii G i ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Planowane zmiany Statutu:

Emitent planuje zmienić dotychczasowe brzmienie §4 i §4b Statutu.

III. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 13 grudnia 2015 roku ("Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w NWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 02 grudnia 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 14 grudnia 2015 roku –

od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach

przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres,

na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl.

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie .

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ, zaś proponowane zmiany Statutu – załącznik nr 2.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-02Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2015-12-02Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2015-12-02Łukasz KliszkaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »